Administrație Publică

Proces verbal şedinţă extraordinară de îndată a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 18.08.2022

septembrie 30, 2022

Încheiat astăzi 18 august 2022, orele 15,00 în şedinţa extraordinară de îndata a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 194/18.08.2022, care  s-a desfăşurat în format electronic prin intermediul platformei Zoom

Dl. Remus David, președintele de ședință ales pentru o perioada de 3 luni, deschide  ședinta  de  astazi si, datorita faptului ca înca nu s-a primit de la proiectanti devizul aferent proiectului de hotărâre privind aprobarea participării la Programul Agenției Fondului pentru Mediu privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public si a Devizului General estimativ pentru proiectul  CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA- etapa a 2-a, fara de care nu se poate promova hotărârea care trebuie depusă maine la ora 9,00 împreuna cu cererea de finanțare, solicita membrilor Consiliului local sa fie de acord cu amânarea  începerii lucrărilor sedintei cu 15 minute.

La ședință participă:  dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orasului Sinaia,  d-na. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului Sinaia,  dna. Laura Șuțu, director Poliția Locală  Sinaia, Nedelcu Lucia, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice, dl. Daniel Dumitrache, inspector în cadrul Serviciului Politici Publice – Compartiment IT și dna. Radu Gabriela, consilier juridic Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat: data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

Lipsește motivat de la lucrarile sedintei, dl. Primar Vlad Oprea.

După finalizarea proiectului de hotărâre si a devizului general, presedintele de sedinta o invita pe dna Nedelcu Lucia, inspector in cadrul Serviciului Politici Publice si manager proiect sa explice comisiei economice  despre ce este vorba pentru obținerea avizului din partea acesteia.

Dna Nedelcu Lucia arata ca, la sfârșitul lunii iulie a aparut ordinul ministrului mediului care a modificat ghidul de finantare a proiectului si au apărut noutăți față de prima etapa la care orasul Sinaia a accesat si   a obținut o finantare de 1 milion lei. Acum se pot obține 3 milioane lei pentru creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public oraș Sinaia și este principiul primul venit, primul servit, urmând ca mâine la ora 9,00 să se  deschidă linia de finantare, respectiv aplicația. Obiectul programului  vizeaza modernizarea  sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente, cu corpuri de iluminat cu eficienta ridicata –  surse LED,  puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune care pot fi îngropate în pământ, console, conductoare si stâlpi de iluminat. Pentru modernizarea, extinderea si eficientizarea sistemului de iluminat prin acest proiect se doreste schimbarea tuturor stâlpilor si îngroparea cablurilor electrice pe următoarele strazi: Platoul Izvor, Stânjeneilor, Fdt. Amurgului, Sgarburei si Calea Moroieni. Valoarea cheltuielilor  neeligibile  în cadrul proiectului este de 255.284,80 lei, cheltuieli ce vor fi suportate din bugetul local si care revin beneficiarului.

Isi cere scuze pentru intarziere.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  intreaba  daca faza de proiectare este gata.

Dna Nedelcu Lucia arata ca, faza de proiectare este în lucru.

După obținerea avizului comisiei economice la proiectul de hotarare în discuție, președintele de ședință  o invită pe dna. secretar general Beatrice Radulescu să facă prezența membrilor Consiliului Local la ședință.

În urma apelului nominal, rezultă că la sedința de astazi, participă 16 consilieri din cei 17 consilieri locali alesi. Lipseste de la lucrarile acesteia, dl. Cons. Miloș Călin, fiind in concediu de odihna.

Președintele de ședință arata ca pe ordinea de zi sunt 2 proiecte de hotărâri. Supune aprobarii ordinea de zi care este votată în unanimitate.

Se trece la pct. 1 – Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr.97 din 06.05.2022 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.98/25.06.2021 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.24/17.02.2020 privind completarea Hotărârii de Consiliu Local nr.158/28./28.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Sinaia 3.0. Educație. Social. Mobilitate” si a indicatorilor tehno – economici.

Președintele de sedință dă cuvântul dnei Șuțu Laura , director Poliția Locală din cadrul Primariei orasului Sinaia ca să susțină acest proiect.

Dna Șuțu Laura, director Poliția Locală menționeaza că se modifică valoarea proiectului prin adaugarea la partea neeligibilă a unor sume rezultate din refacerea devizelor; s-au reactualizat prețurile pentru materialele  de constructie pentru că, s-au scos obiectivele la licitatie si nu a venit nimeni din cauza pretului mic si s-au refacut devizele cu noile valori, practic s-a reînnoit valoarea totală a proiectului.

Președintele de sedință  intreaba daca mai sunt intervenții pe marginea acestui proiect.

Întrucat nu mai sunt  observații, suspus la vot, proiectul de hotărâre sus menționat se adopta in unanimitate.

Urmeaza pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii la Programul Agentiei Fondului pentru Mediu privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public si a Devizului General estimativ pentru proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA- etapa a 2-a.

Președintele de sedință menționeaza ca dna. Nedelcu a explicat anterior despre ce este vorba.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe întreabă  care este diferența si care este avizul comisiei economice ?

Președintele de sedință  arata că, avizul comisiei este favorabil, iar diferența este de 200.000 lei; dacă se modifica devizul, se modifică și diferența.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adoptă cu 15 voturi ”pentru” si ”o abținere” (se abține dl. Cons. Birau Octavian)

În încheiere, dl. cons. Remus David, președintele de ședință, le multumește celor prezenți pentru participare și declară închise lucrarile ședinței de astazi, la ora 15,50.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.