Administrație Publică

Proces verbal şedinţă ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia din data de 11 august 2022

septembrie 30, 2022

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat astăzi 11 august 2022, orele 15,00 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 186/03.08.2022, care s-a desfăşurat în sala de sedinte ”Ferdinand” din cadrul Centrului International de Conferinte Casino Sinaia.

Dna. Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi in sala 12 consilieri, si online 4 consilieri. Lipseste motivat dra. Cons. Poponete Valentina, fiind in concediu de odihna.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi proiectul ordinii de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, împreună cu documentele înscrise pe ordinea de zi, au fost înaintate membrilor Consiliului local, în format electronic.

La ședință participă din partea executivului : dna.Beatrice-Eugenia Rădulescu, secretar general oraș Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul orașului Sinaia, dl. Marian-Valerie Panait, administratorul public al orasului Sinaia, dna. Paula Vasile, șef Serviciu Buget și Resurse Umane,  dna. Avrămescu Irina, șef Serviciu Politici Publice,  dna. Boteanu Marilena, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila, dna. Banu Alina, inspector Birou Patrimoniu si Protectie Civila, dna. Șuțu Laura, director Direcția Poliția Locala, dna. Mihaiela Gherasim, arhitect sef orasul Sinaia,  dl. Dumitrache Daniel, inspector Politici Publice și Maria Popescu, inspector Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Participa la sedinta un numar de 6 cetateni.

Intrucat dl. primar Vlad Oprea lipseste motivat, deschide lucrările ședinței dl. Viceprimar Gheorghe Badaran care-i invita pe membrii Consiliului local sa faca propuneri pentru presedintele  de sedinta.

Dl. Cons. Popa Gheorghe  îl propune ca presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni pe dl. Cons. David Remus.

Propunerea se aproba in unanimitate.

Dl. cons. Remus David  arată că pe proiectul ordinii de zi a ședintei de astăzi, sunt înscrise  63  de puncte la care se mai adaugă 2 puncte de pe ordinea de zi suplimentară plus inca un punct referitor la o indreptare  de eroare materiala care a fost adus inainte de inceperea sedintei.

Președintele de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi completat cu ordinea de zi suplimentară care se aprobă in unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 1. – Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor de consiliu din lunile mai si iunie 2022.

Întrucat  nu sunt intervenții pe marginea acestora,  supuse votului, acestea se aproba in unanimitate.(16 voturi ”pentru”)

Urmeaza pct. 2  – Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Devizului general actualizat si  a cheltuielilor aferente proiectului ”Amenajare Gradina Publica Parc Stirbei”, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Intrucat nu sunt interventii, supus la vot proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Se trece la pct. 3 – Proiect de hotărâre privind anularea obligatiilor fiscale datorate de SC. GDF REINVEST SRL Urziceni, radiata de la Oficiul National al Registrului Comertului, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  mentioneaza ca exista o sentinta civila in baza careia s-a propus anularea obligatiilor fiscale datorate de SC. GDF REINVEST SRL Urziceni.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Tinand cont ca urmeaza proiectele de hotarari referitoare la vanzarile de apartamente ANL, la propunerea dnei secretar general Beatrice-Eugenia  Radulescu, presedintele de sedinta solicita sa se discute mai intai proiectul de hotarare privind indreptarea  erorii materiale strecurate în titlul și în art.1 din HCL nr.15/21.02.2022 prin care s-a aprobat regulamentul de vanzare a apartamentelor ANL.

Supusa la vot, propunerea se aproba in unanimitate.

Presedintele de sedinta  da citire art. 1 din proiectul de hotarare, respectiv : Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în titlul și în art.1 din HCL nr.15/21.02.2022, prin eliminarea cuvântului “modificarea”  și a sintagmei “aprobat prin HCL nr.142/26.11.2014 “, astfel incât art.1 se va citi corect: “Aprobă Regulamentul de vânzare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate în Sinaia conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Concluzioneaza ca, de fapt, nu  se modifica regulamentul ci se aproba.

Supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care  se adopta cu 14 voturi ”pentru” si 2 voturi ”impotriva”.(Voteaza impotriva dl. Cons. Birau Octavian si dl. Cons. Iosifescu Nicolae).

In continuare, presedintele de sedinta arata ca, de la pct. 4  pana la pct. 23  sunt inscrise pe ordinea de zi proiectele de hotarari referitoare la vanzare apartamente ANL. Propune ca acestea sa fie votate pe ansamblu. Propunerea se  aproba in unanimitate.

Dl. Cons. Birau Octavian mentioneaza ca, de la inceput, membrii USR au votat pentru aprobarea vanzarii apartamentelor ANL. dar, cu unele obiecții.  Constată că, acum s-a tinut cont de amendamentul USR-ului si va vota ”pentru”.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  precizează ca, membrii USR vor vota pentru vânzare din moment ce  pretul stabilit este in sarcina comisiei, deci intreaga raspundere este a membrilor acesteia. Astazi au depus la secretariatul Primariei câteva obiectii adresate Consiliului Local al orasului Sinaia, referitoare la neconcordanța intre norma de aplicare a  legii, anexa 23  si  anexa 2 din proiectul de hotărâre, respectiv :

  • Este vorba de amortizarea care este notată cu ”A”in anexa 23 si care in lege spune ca trebuie virata catre ANL in timp ce in anexa 2 la proiectele de hotarari nu mai apare. In urma discutiilor de ieri din comisie a rezultat ca suma nu a fost virata catre ANL.
  • in anexa 2 din proiectele de hotarari apare in plus o rubrica referitoare la suma chiriilor care nu exista in anexa 23 din lege
  • in anexa 23 este calculată ”Valoare investitie locuinta diminuata cu amortizarea virata catre ANLcare trebuie virata catre ANL”, in timp ce in anexa 2 din hotarari se calculeaza ”valoarea investitiei locuintei diminuate  cu amortizarea  virata catre ANL si amortizarea  (A)

In concluzie, diferentele vizibile intre norma metodologica si anexa 2  la proiectele de hotarari  creaza  un mod de calcul diferit al valorii de vanzare  a apartamentelor ANL. Solicita sa se treaca expres in procesul verbal al sedintei, obiectiunile semnalate si transmise si in atentia secretarului general, urmand ca institutiile abilitate sa verifice corectitudinea si legalitatea si sa se pronunte.

Presedintele de sedinta   arata ca, urmare obiectiilor depuse, va primi raspuns in scris .

Dl. Viceprimar Gheorghe Badaran  mentioneaza ca, orice mijloc fix are o valoare de investitie  din care se scade  amortizarea.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi, de la nr. 4 la nr.23 inclusiv, referitoare la vanzarile de apartamente ANL, care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Se trece la pct. 24 – Proiect de hotarare  privind aprobarea ordinii de prioritate a chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate fostilor proprietari – locuinte sociale pentru anul 2022, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae  intreaba daca este obligatoriu ca membrii Consiliului local sa aprobe aceasta lista?

Presedintele de sedinta ii raspunde afirmativ; supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se aproba cu 15 voturi ”pentru” si ”o abtinere” ( se abtine dl. Cons. Birau Octavian).

Dl. Cons. Vasile Gheorghe  mentioneaza ca sunt cetateni care  solicita locuinte sociale, nu din casele nationalizate, si care au primit o simpla adresa ca au fost luati in evidenta. Propune sa se faca o lista de priporitati pentru cei care solicita locuinte sociale mai ales ca urmeaza sa se construiasca un bloc de locuinte sociale  prin fonduri europene.

Urmeaza pct. 25 – Proiect de hotarare privind  aprobarea listei  solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin ANL și a ordinii de prioritate pentru anul 2022, initiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Se trece la pct. 26 – Proiect de hotarare privind completarea listei de patrimoniu privat al orasului Sinaia fond locativ si teren aferent, aprobata prin HCL. Nr. 159/2007 in vederea inscrierii lor in  evidentele  fiscale ale Primariei orasului Sinaia, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate.

Urmeaza pct. 27 – Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac, in dosar 2328/105/2022, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” si ”o abtinere” (se abtine dl. Cons. Milos  Calin).

Se trece la pct. 28 – Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia, Primaria orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac in dosar1064/310/2022, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Urmeaza pct. 29 – Proiect de hotarare privind organizarea evenimentului  Marsul Comemorativ Crucea Eroilor, a bugetului evenimentului  si includerea in Lista evenimentelor proprii orasului Sinaia, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

In continuare, presedintele de sedinta supune atentiei pct. 30 – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului si semnarea Contractului de asociere pentru organizarea evenimentului Festivalul International Enescu si Muzica Lumii editia a XXIII-a, initiat de  Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

Dl. Cons. Birau Octavian  sesizeaza ca, Festivalul George Enescu se desfasoara in perioada 01 – 31 august 2022 si se aproba bugetul astazi, 11 august 2022.

Dna Irina Avramescu,  șef Serviciu Politici Publici arata ca, Festivalul  International Enescu si Muzica Lumii se desfasoara in perioada 09 – 24 august 2022 si proiectul de hotarare a fost facut de luna trecuta, dar nu s-a tinut sedinta de consiliu.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și ”o abtinere” (se abtine dl. Cons. Birau Octavian).

Se trece la pct. 31 –  Proiect de hotarare privind completarea anexei  cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intra Orasul Sinaia si SC. Sinaia Forever SRL cu Autobasculanta Multifunctionala, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Urmeaza pct. 32 –  Proiect de hotarare privind evidentierea  unor terenuri in domeniul privat, initiat de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Intrucat nu sunt interventii pe marginea acestui proiect, supus aprobarii, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct 33 – Proiect de hotărâre  privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Cuza Vodă, pentru realizarea accesului auto, pietonal și împrejmuirii la lucrarea “Construire  locuinţă, drum acces, alei carosabile şi pietonale, utilităţi,  împrejmuire teren, branşamente şi organizare şantier”, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Presedintele de sedinta  supune atentiei pct. 34 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Calea Codrului, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Schimbare destinaţie construcţie din locuinţă în vilă turistică, recompartimentări interioare, modificare faţade, goluri, acoperiş, finisaje exterioare, sistematizare teren, branşamente,  organizare şantier pe teren aferent nr.cadastral  22029 şi  amenajare spaţii parcare pe teren aferent nr. cad. 24970”, initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  propune ca  pct.5 din art. 1, sa se modifice si sa aiba urmatorul continut :

”Executantul lucrărilor de intervenție asupra domeniului public, trebuie să aiba  domeniul de activitate  cod  CAEN 4211 – lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor si sa respecte structura drumurilor din Orasul Sinaia”.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Urmeaza pct. 35 – Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al str. Vârful cu Dor, pentru realizarea accesului auto și pietonal la lucrarea “Construire spaţiu parcare, alei carosabile şi pietonale, drum acces, ziduri de  sprijin,  foişor, sistematizare teren, împrejmuire  şi organizare de şantier”, initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Se trece la pct. 36 – Proiect de hotărâre privind cesionarea dreptului de concesiune asupra terenul în suprafață de 61 mp nr. cad. 20595 (nr. cad. vechi 2132), CF nr. 20595 (nr. CF vechi 2472), situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 7, obiect al contractului de concesiune nr. 9960/27.06.2005, initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Intrucat nu sunt observatii pe marginea acestui proiect, supus votului, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiatori.

Urmeaza pct. 37 – Proiect de hotărâre privind cesionarea contractului de concesiune nr. 5267/06.10.1994, ce are ca obiect terenul în suprafață de 23,50 mp indiviz din 235 mp, situat în Sinaia, Calea Moroieni – Aleea Dichiu (garaj nr. 5), initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Presedintele de sedinta  supune atentiei pct. 38 –  Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de obtinere a autorizației de construire și începere a lucrărilor prevăzut la art. 7 alin. (23) din contractul  de concesiune nr. 24159/ 19.08.2021 pentru terenul suprafață de 9528 mp, situat în Sinaia, Calea Brașovului nr. 50, initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Propune prelungirea cu 6 luni a termenului de obtinere a autorizatiei de construire de catre SC. IMO INVEST TOTAL SRL.

Dl. Cons. Miloș Călin sesizeaza ca in sedinta comisiei de urbanism s-a aprobat prelungirea termenului cu 3 luni, nu cu 6 luni.

Dna. Mihaiela Gherasim,  arhitect  oras Sinaia intervine, precizand ca, SC. Imo Invest Total SRL a depus o alta cerere prin care a solicitat prelungirea cu 6 luni si considera ca, termenul de 3 luni cat a fost propus initial, nu este suficient pentru obtinerea avizelor aferente autorizatiei.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat, care se adopta in unanimitate, cu amendamentul propus de dl. Cons. Remus David, președinele comisiei de urbanism.

Se trece la pct. 39 –  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere și majorarea chiriei pentru contractul  de închiriere nr. 17081/31.07.2013, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu propunerea de prelungire a termenului de inchiriere cu 12 luni si cu o chirie de 20 euro/mp.

Urmeaza pct. 40 – Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație a terenului din Sinaia, Bd. Republicii nr. 16, nr. cad. 22207 (nr. cad. vechi 11266), CF nr. 22207 (CF vechi 12304), în suprafață de 120 mp,  către Huzui Florentina, prin exercitarea dreptului de preemțiune, conform art. 364 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  arata ca, evaluarea terenului este de 35 euro/mp. și propune ca pretul de vanzare sa fie de 40 euro/mp.

Dl. Cons. Pavel Georgini   intreaba ce  se doreste sa se faca pe acel teren.

Presedintele de sedinta  mentioneaza ca, terenul din curte a fost concesionat, constructorul a fost de buna credinta, a respectat autorizatia si acum solicita sa-l cumpere. Fiind constructor de buna credinta, vanzarea se face fara licitatie publica, beneficiind de dreptul de preemtiune  conform Codului administrativ.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Se trece la pct. 41 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 2, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de sedinta  arata ca, terenul a fost evaluat la 30 euro/mp. si, tinand cont de zona in care se afla, propune ca pretul de pornire a licitației sa fie de 30 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Urmeaza pct. 42 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 172 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 14, lot 1, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Fiind vorba de un teren situat in aceeasi zona, presedintele de sedinta propune ca pretul vanzarii prin licitatie sa fie tot de 30 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul sus mentionat care se adopta in unanimitate.

Se trece la pct. 43 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 27 mp, situat în Sinaia, str. Piata Unirii nr. 10, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. Cons. Remus David,  mentioneaza ca, terenul a fost evaluat la suma de 50 Euro/mp., conform raportului de evaluare.  Propune sa se mentina acelasi pret de vanzare, respectiv 50 euro/mp.

Supus aprobarii, proiectul de hotărâre sus menționat se adopta în unanimitate cu un preț de vânzare de 50 euro/mp.

În continuare, președintele de ședinta supune atentiei pct. 44 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 150 mp, situat în Sinaia, str. Pustnicului nr. 60, lot 1, initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de sedinta arata ca, terenul respectiv a fost evaluat la suma de 60 euro/mp. și propune sa se mentina acelasi pret de 60 euro/mp.

Supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat, care se adopta in unanimitate in forma propusa de initiator cu amendamentul facut de dl. Remus David, presedintele comisiei de urbanism.

Urmeaza pct. 45 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 173 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor FN., initiat de: David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de sedință mentioneaza ca, terenul a fost evaluat la un pret de 30 euro/mp. și propune la interventia dlui cons. Marcoci Constantin, ca pretul de vanare prin licitatie sa fie de 40 euro/mp. tinând cont de zona, respectiv Platoul Izvor.

Presedintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat, care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus.

Se trece la pct. 46 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 141 mp, situat în Sinaia, str. Pârâul Dorului nr. 18, lot 1, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de ședință  menționeaza ca, terenul a fost evaluat la un prêt de 30 euro/mp. și propune sa se mentina acelasi prêt ca si la celelalte, respetiv 30 euro/mp.

Supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat, care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus.

Urmeaza pct. 47 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 285 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 44, initiat de  : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de sedinta arata ca terenul a fost evaluat la  un pret de 40 euro/mp. si propune ca pretul de vanzare prin licitatie a terenului  de 285 mp. sa fie de 50 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus referitor la pretul de pornire a licitatiei.

Se trece la pct. 48 – Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 274 mp, situat în Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 44, nr. cad. 1073, CF nr. 23572, initiat de  : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. Remus David, presedintele de sedinta  mentioneaza ca, evaluarea terenului conform raportului de evaluare intocmit de specialist este de 55 euro/mp. si propune ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 65 euro/mp.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat, care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus referitor la pretul de pornire a licitatiei.

In continuare, presedintele de sedinta supune atentiei  pct. 49 – Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 187 mp, situat în Sinaia, Calea Codrului nr. 30, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Evaluarea terenului conform raportului de evaluare este de 40 euro/mp., iar dl. Remus David, presedintele de sedinta propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru vanzare sa fie de 60 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus, referitor la pretul de pornire a licitatiei

Urmeaza pct. 50 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenurilor în suprafaţă de 82 mp nr. cad. 23798 și 168 mp nr. cad. 23856, situate în Sinaia, Calea Codrului FN lot 2/1 și T16, P121 lot 5, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri.

Presedintele de sedinta  arata ca, terenul a fost evaluat la 35 euro/mp. si propune ca pretul de pornire a licitatiei sa fie de 70 euro/mp.

Supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de  președintele de ședință.

Se trece la pct. 51 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 791 mp, nr. cad. 23857, situat în Sinaia, Calea Codrului FN, lot 2/2, T 16, parcela 121, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Prețul de vânzare prin licitatie stabilit in raportul de evaluare este de 50 euro/mp., iar presedintele de sedinta propune ca pretul sa fie de 70 euro/mp.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta cu 15 voturi ”pentru” și ”o abtinere” ( se abtine dl. Cons. Vasile Gheorghe) cu amendamentul propus referitor la pretul de pornire a licitatiei.

Urmeaza pct. 52 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 214 mp, situat în Sinaia, bd. Ferdinand nr. 3B, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  arata ca, terenul a fost evaluat la un pret de 40 euro/mp. și propune ca pretul de pornire a licitatiei privind vanzarea terenului sa fie de 50 euro/mp.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus referitor la pretul de pornire a licitatiei.

Se trece la pct. 53 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 250 mp, situat în Sinaia, Str. Privighetorilor nr. 85, lot 2, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Terenul a fost evaluat la un prêt de vanzare de 60 euro/mp. si dl. Remus David, presedintele de sedinta propune ca pretul de pornire a licitatie sa se mentina la 60 euro/mp.

Presedintele de sedință  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus referitor la pretul de pornire a licitatiei.

Urmeaza pct. 54 –  Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 1685 mp, din Sinaia, Calea București nr. 17, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Dl. Cons. Iosifescu Nicolae intreaba de ce solicitantul inchiriaza si nu concesioneaza ?

Presedintele de sedinta arata ca, intai a facut cerere pentru inchiriere, apoi pentru concesiune, dupa care a revenit la inchiriere. Propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru inchiriere sa fie 50 centi/mp./luna, iar inchirierea sa se faca pentru o perioada de 1 an.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentele  propuse de presedintele de sedinta.

Se trece la pct. 55 – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 35 mp, din Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 4, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru gospodărie anexă, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Presedintele de sedinta mentioneaza  ca terenul care urmează să se închirieze prin licitatie este de fapt accesul în locuinta si nu genereaza conflicte. Propune ca prețul de pornire a licitatie pentru închiriere sa fie de 50 cenri/mp/luna, respectiv 2 lei/mp/luna, iar închirierea sa se faca pentru o perioada de 1 an.

Președintele de ședință  supune la vot proiectul de hotarare sus menționat care se adoptă în unanimitate cu amendamentele propuse.

Urmeaza pct. 56 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 337 mp, din Sinaia, str. Trandafirilor nr. 11, lot 1, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, consilieri locali.

Președintele de ședință  arata că, terenul sus menționat a fost evaluat la un pret de 70 euro/mp. si propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru vanzare, sa fie de 80 euro/mp.

Dl. Cons. Călin Miloș considera ca pretul propus este mic si propune un pret de 90 euro/mp.

Președintele de sedință supune aprobarii proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de catre dl. Cons. Miloș Călin, de 90 euro/mp.

Se trece la pct. 57 –  Proiect de hotarare privind  închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 171 mp, din Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2A, pentru gospodărie anexă, initiat de : David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali.

Președintele de ședință propune ca pretul de pornire a licitatiei pentru închirierea terenului sa fie de 2 lei/mp/luna, iar inchirierea să se faca pentru o perioada de 12 luni.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotărâre sus menționat care se adopta in unanimitate cu amendamentele propuse.Urmeaza pct. 58 –  Proiect de hotărâre privind  exercitarea/neexercitarea  dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul monument istoric situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap. 1, initiat de   Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Președintele de ședință propune neexercitarea  dreptului de preemțiune a Consiliului local Sinaia asupra imobilului  monument istoric situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 5, ap. 1.

Președintele de sedință  supune la vot proiectul de hotărâre sus mentionat care se adopta in unanimitate cu propunerea făcuta de neexercitare a dreptului de preemțiune asupra imobilului respectiv.

In continuare, președintele de ședință supune atenției 3 proiecte de hotărâri referitoare la acordarea avizului pentru  prestarea de servicii funebre, astfel :

Supus la vot, se adopta in unanimitate proiectul de hotarare privind  acordarea avizului Consiliului local Sinaia pentru  prestarea de servicii funerare de catre SC. BGF Fun SRL, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, de la pct. 59.

De asemenea, presedintele de sedinta supune aprobarii   pct. 60 – Proiect de hotarare privind  acordarea  aviziului  Consiliului local al orasului Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. Dubac Serv SRL, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

Se trece la pct. 61 –  Proiect de hotarare privind  acordarea  aviziului  Consiliului local al orasului Sinaia pentru prestarea de servicii funerare de catre SC. Busola Serv SRL, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

In continuare, presedintele de sedinta supune atentiei  pct. 62 –  Proiect de hotarare privind revocarea HCL. Nr. 115/09.06.2022 si infiintarea serviciului public de ecarisaj, initiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia.

Intrucat nu sunt interventii pe marginea acestui proiect, supus aprobarii este adoptat in unanimitate in forma propusa de initiator.

Se trece la ultimul punct inscris pe ordinea de zi initiala, respectiv  pct. 63 – Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primariei Sinaia.

Membrii Consiliului Local Sinaia, iau cunostinta si isi insusesc prevederile raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primariei Sinaia.

Urmeaza ordinea de zi suplimentara.

Intrucat  proiectul de hotarare privind indreptarea erorii materiale  a fost dezbatut la inceputul sedintei, se trece la pct. 1 –  Proiect de hotarare  privind   aprobarea protocolului de colaborare privind gestionarea cainilor fara stapan dintre Serviciul  public de gestionare a cainilor fara stapan – UAT oras Sinaia si UAT Municipiul Ploiesti prin Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere”, initiat de

Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia

Deoarece nu sunt interventii sau propuneri pe marginea acestui punct, supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se adopta in unanimitate.

Se trece la ultimul punct  inscris pe ordinea de zi suplimentara –  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, initiat de Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia.

Presedintele de sedinta  supune la vot proiectul de hotarare sus mentionat care se adopta in unanimitate in forma prezentata de initiator.

În incheiere, presedintele de sedinta multumeste celor prezenti pentru participarea la sedinta si declara inchise lucrarile acesteia la  ora 16,45.

Vezi procesul verbal în format pdf AICI

Last modified: septembrie 30, 2022

Comments are closed.