Administrație Publică

ANUNȚ ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023

octombrie 6, 2022

Persoanele singure şi familiile cu venituri mici vor putea beneficia şi anul acesta de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică sau lemne, conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei, se stabileste in functie de venitul mediu net lunar/membru de familie, care nu trebuie să depaseasca suma de 1.386 lei, in cazul familiei si 2.053 lei , in cazul persoanei singure.

Ajutoarele se acordă pentru perioada 01 noiembrie 2022 – 31 martie 2023 si pentru a beneficia de acest drept, consumatorii vulnerabili se pot adresa primăriei începând cu data de 17 octombrie 2022.

Cererile depuse în intervalul 17 – 25 octombrie 2022, respectiv 16 – 20 noiembrie 2022, se vor aproba pentru întreg sezonul rece, dar se vor putea depune cereri şi în intervalul 10 – 20 al fiecarei luni din perioada decembrie 2022 – martie 2023, ajutorul urmând a se aproba în mod corespunzător, incepand cu luna depunerii cererii. 

Ce acte sunt necesare pentru obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuintei ?

 • cerere şi declaraţie pe propria răspundere (se distribuie de către Primărie);
 • copii ale actelor de identitate pentru toate persoanele care locuiesc şi se gospodăresc împreună (buletine, cărţi de identitate, cărti provizorii de identitate, certificate de naştere pentru copiii mai mici de 14 ani) – obligatoriu, toţi membrii familiei trebuie să aibă domiciliul/reşedinţa la adresa respectivă;
 • copie act de proprietate sau de închiriere a locuinţei / contract de comodat;
 • copie sentinţă judecătorească privind încredinţarea minorilor/plasamentul copiilor (pensia de întreţinere stabilită prin Sentinţă Judecătorească se declară în mod obligatoriu);
 • adeverinţe de salariat cu veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precizând şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;
 • copii cupoane de pensie, indemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie, indemnizaţie de handicap, indemnizaţie de şomaj, indemnizaţie de veteran/văduvă de veteran de război etc. din luna anterioară lunii depunerii cererii (sau extras de cont, unde este cazul);
 • adeverinţă eliberată de Asociaţia de proprietari din care să reiasă numărul şi numele persoanelor care figurează la întreţinere şi sunt înscrise în cartea de imobil (pentru persoanele care locuiesc la bloc);
 • extras de cont pentru persoanele deţinătoare de depozite bancare, indiferent de natura depozitului;
 • talonul masinii pentru detinatorii de autoturisme;
 • copie factura de gaze;
 • copie factura de energie electrică.

TOATE  ACTELE  SOLICITATE  SUNT OBLIGATORII

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei are obligaţia să comunice primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, veniturile acesteia sau bunurile deţinute pe parcursul sezonului rece, în termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea, prin depunerea unei noi cereri-declaratie pe propria raspundere.

Cererile nesemnate de titular sau completate necorespunzător, vor fi respinse (neaprobate).

În situaţia în care, pe baza documentelor doveditoare prezentate de solicitant sunt suspiciuni cu privire la acordarea dreptului la ajutorul de încălzire, primarul poate stabili dreptul, pe baza anchetei sociale efectuată de Serviciul public de asistenţă socială. Dacă familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, ajutorul pentru încălzirea locuinţei nu se mai acordă.

 DE REŢINUT :

 • titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi, după caz : proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acestuia ori alt membru al familiei major şi împuternicit de proprietarul locuinţei, ori după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani
 • lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile, în proprietate sau în folosinţă

 • clădiri sau alte spaţii locative, altele decât locuinţa de domiciliu şi anexele gospodăreşti (chiar si in cota parte)
 • terenuri de împrejmuire a locuinţei, curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000mp în zona urbană şi 2.000mp în zona rurală

Bunuri mobile, aflate în stare de funcţionare

– autoturism şi/sau motocicletă cu o vechime mai mică de 10 ani

– două sau mai multe autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani

– autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

– şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi

– utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

– utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

– utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje acţionate hidraulic, mecanic sau electric;

Alte bunuri

– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei

– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ

Membrii familiilor şi persoanele singure care deţin sub orice formă (proprietate, închiriere, concesiune, comodat, folosinţă) cel puţin unul din bunurile cuprinse în această lista nu pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale/energie electrică se acordă în cuantumurile mai sus menţionate, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, dupa caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale/energie electrică consumată în perioada sezonului rece.

Last modified: octombrie 6, 2022

Comments are closed.