Administrație Publică

Hotărârea nr.208 din data de 04.10.2022

octombrie 7, 2022

Privind aprobarea participării în cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale cu proiectul:

„EFICIENȚĂ ENERGETICA A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 2075/28.09.2022;

– Raportul de specialitate nr. 2077 /28.09.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune aprobarea proiectului „EFICIENȚĂ ENERGETICA A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale și a cheltuielilor legate de proiect,

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

Ținând cont de prevederile:

–           Hotararea 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;

–           ORDINUL pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale *)

–           Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata.

–        art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala  in administratia publică, republicată;

In baza prevederilor art.129, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit.’’d’’, alin.7, lit.’’n’’, ale art. 139, alin.3, lit.’’d’’, ale art.140, alin.1, precum si ale art.196, alin.1, lit.’’a’’ din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă depunerea proiectului „EFICIENTA ENERGETICA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN ORAȘUL SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA” în vederea finanțării în cadrul Programului ,,Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale” impreuna cu anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse.

Art.2. –  Se aprobă  valoarea maxima eligibila 16.849.752,30 lei fara tva, echivalent in euro 3.422.868,00 fara tva. 

Art.3. –  Se aproba valoarea a 4 statii de reincarcare electrica in valoare de 492.270,00 lei fara tva, echivalent in euro 100,000,00 fara tva. 

Art.4. – Se aproba valoarea maxima finantata in valoare de 17.342.022,30 lei fara tva, echivalent in euro 3.522.868,00 fara tva. 

Art.5. –  Orasul Sinaia se angajează să finanţeze toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări, solicitate în etapa de implementare. 

Art.6. – Este numit reprezentant legal al orasului Sinaia, primarul acesteia, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, pentru relatia cu MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI in vederea depunerii Proiectului precum si a derularii acestuia. 

Art.7. –  Se mandateaza primarul orasului Sinaia Dl. Vlad-Gheorghe Oprea, sa semneze contractul de finantare precum si toate actele care au legatura cu procesul de scriere, depunere, contractare si implementare a Proiectului. 

Art.8. –  Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin publicarea pe site-ul propriu al Primariei Orasului Sinaia, Judetul Prahova. 

Art.9. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Biroul Patrimoniu și Protectie Civilă, Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și Resurse Umane, Biroul Investiții și Achiziții și Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.208 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 7, 2022

Comments are closed.