Administrație Publică

Dispoziția nr.235 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară din 10.10.2022

octombrie 10, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 10 octombrie 2022 ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfașura în sala de sedinte a Centrului Internațional de Conferințe Casino Sinaia,   cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare de îndată a Consiliului local din 26 septembrie 2022 și a procesului verbal al sedinței extraordinare de îndată din 04 octombrie 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice si funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orasului Sinaia si a serviciilor publice aflate in subrdinea Consiliului Local Sinaia;
 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare de produse/echipamente catre Spitalul Orășenesc Sinaia;
 5. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către UAT oraș Sinaia a succesiunii vacante ramasă de pe urma defunctei Sandu Gherghița si desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia care să reprezinte unitatea administrativ teritoriala la Biroul Individual Notarial Costea Andra-Ioana;
 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL, situate în Sinaia, str. Intrarea Lalelelor nr. 5, bl. 31, ap.7 si ap.15, str. Intrarea Lalelelor nr. 3, bl. 32, ap. 12 si str. Brândușelor nr. 9, bl. 9A,ap.11;
 7. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – 2022;
 8. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. Cadastral 23769-Cl-U3 intabulat in Cartea Funciară nr. 23769-C1-U3 a localității Sinaia, situat în Sinaia, str. Brândușelor nr. 9, bl. 9A, parter, ap.3, către dl. Ceaușescu Nicolae;
 9. Proiect de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) –  Ridicare interdicție temporară de construire şi schimbare destinație teren din zonă cu caracter mixt pentru  complexe, unități turistice și spații verzi amenajate pentru sport, recreere, odihnă ȋn “zonă instituții și servicii, zonă căi de comunicații rutiere” pentru amplasare ansamblu comercial  (S reglementat = 12582 mp) ȋn oraşul Sinaia, Calea Brașovului (DN1/E60) nr.50-52, nr.cadastral 25195( tarla 40, parcela Cc 100) – Calea Brașovului nr.50, nr.cadastral 25324 – Calea Brașovului nr. 52;
 10. Proiect de hotărâre privind cesionarea unui drept indiviz de 28,20% din terenurile în suprafață de 597 mp cu nr. cad. 25390,  99 mp cu nr. cad. 25391, 714 mp cu nr. cad. 25392, dezmembrate din terenul în suprafață de 1410 mp cu nr. cad. 22637, situat în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 3, lot 1, obiect al contractului de concesiune nr. 4951/11.08.1997;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 275 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, nr. Cad. 24915, CF nr. 24915 ;
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 1125 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr.22;
 13. Proiect de hotărâre privind deschiderea punctului de lucru de catre SC. Sinaia Forever SRL., pe terenul situat în Sinaia, str. Cumpatu fn.
 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Sinaia Forever SRL pentru anul 2022;
 15. Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor aferente serviciilor prestate de SC. Sinaia Forever SRL ;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr.1 la protocolul de colaborare nr. 93/06.09.2022 incheiat intre UAT oras Sinaia si UAT Municipiul Ploiesti prin Administratia Parcului Memorial ”Constantin Stere” referitor la majorarea  tarifului de capturare a câinilor fără stăpân.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului viceprimar Gheorghe Badaran, reprezentantul orașului Sinaia, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pentru modificarea Statutului.
 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea pozitiei 7 din anexa  la HCL. nr. 148/11.08.2022 privind evidentierea unor terenuri din domeniul privat al orasului Sinaia

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai orașului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al instituției www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la îndeplinire  prevederile prezentei dispoziții.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: octombrie 10, 2022

Comments are closed.