Administrație Publică

Hotărârea nr.210 din data de 10.10.2022 privind  stabilirea impozitelor  și  taxelor  locale  pentru  anul  2023

octombrie 18, 2022

În temeiul art.129, alin (1), alin.(4), litera c din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

            Văzând  referatul de aprobare  întocmit de Primarul Orașului Sinaia nr. 1133/22.07.2022 și  Raportul de specialitate nr.1134/22.07.2022  întocmit de Biroul taxe și impozite din cadrul Primăriei Orașului Sinaia;

Având în vedere  :

 • 56, art.120 alin.(1), art. 121 alin.(1) și (2) și art.139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
 • 4 și art.9 paragraful 3 din Cartea Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • 7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5 alin.(1), lit.a) și alin (2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1), lit.b, art.26, art.27, art.30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1, art.2 alin.(1), lit.h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;
 • 344 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare – Legea cadastrului și publicității imobiliare;
 • Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local;
 • Hotărârea Consiliului Local nr.107/1999 privind nomenclatorul stradal;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2023 se aprobă impozitele şi taxele locale stabilite în suma fixă, impozitele şi taxele locale determinate pe bază de cota procentuală, cuantumul taxelor speciale, a altor taxe precum și Regulamentul  de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui  conform anexelor 1, 2, 3 si 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice/juridice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2023, pe raza orașului Sinaia se stabileste  o singură zonă – denumită zona A.

Art. 3. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întreg anul fiscal 2023, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificație de 10% pentru persoane fizice,  respectiv 10% pentru persoane juridice. 

Art.4. (1) Având în vedere art. 491, alin. 1  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, ”în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, țanând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administratiei, cu excepția impozitului/taxei pe clădiri care se actualizează anual în baza valorilor clădirilor și terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.”

Potrivit datelor publicate pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor si Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,  ”Pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 5,1 %”, procent aprobat în H.C.L. nr.60 din 21.04.2022.

       (2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

(3)  Sumele indexate conform art.4, alin.1 și alin.2, se aplică începând cu 01.01.2023.

Art. 5. Aprobă delegarea de competențe Primarului oraşului Sinaia, privind deciziile de acordare nominală  a facilităţilor fiscale pentru persoanele fizice.

Art. 6. Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru anul fiscal 2023 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Art.7. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.244     /22.12.2021, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 8. (1) Prevederile  prezentei  hotărâri  vor  fi  aduse  la  îndeplinire  de  Primarul  Oraşului  Sinaia, prin  serviciile  de  specialitate.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei Oraşului Sinaia, prin publicare pe site-ul Primăriei Sinaia şi în mass media.

Vezi HCL nr.210 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 18, 2022

Comments are closed.