Administrație Publică

Hotărârea nr.213 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind acceptarea de către UAT oraș Sinaia a succesiunii vacante rămasă de pe urma defunctei Sandu Gheorghița și desemnarea unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia care să reprezinte unitatea administrativ teritorială la Biroul Individual Notarial Costea Andra-Ioana

Având în vedere :

– adresa Biroului Individual Notarial Costea Andra-Ioana nr.805/19.09.2022, potrivit căreia moștenirea

rămasă de pe urma defunctei Sandu Gheorghița, cu ultimul domiciliu în orașul Sinaia, Calea Moroieni,

nr.23B, et.2, ap.201, jud. Prahova a fost declarată vacantă ;

– referatul de aprobare nr.2036/26.09.2022;

– raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și   Administrație

Publică nr.2037/26.09.2022;

– avizul comisiei de specialitate;

– prevederile art.1135, al.2) și ale art.1138 Cod civil;

În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129, al.2), lit.c) și al.14), coroborat cu art.139, al.2) și ale art.196, al.1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă acceptarea de către UAT Oraș Sinaia a succesiunii vacante de pe urma defunctei Sandu Gheorghița, CNP 2450728296186, decedată la data de 04.09.2018, cu ultimul domiciliu în orașul Sinaia, Calea Moroieni, nr.23B, et.2, ap.201, jud. Prahova.

Art. 2. – Masa succesorală se compune din apartamentul nr.201, situat în Sinaia, Calea Moroieni, nr.23B, et.2, jud. Prahova, compus din 1 cameră și dependințe, în suprafață construită de 24,27 mp, împreună cu cota indiviză de 1,63% din părțile și dependințele comune ale imobilului și dreptul de folosință asupra terenului aferent apartamentului în suprafață de 16,62 mp. Imobilul are nr. cadastral 594/CN;2;201, înscris în Cartea Funciară nr.22607-C1-U13/Sinaia, în baza încheierii nr.73526/30.10.2013 emisă de OCPI-BCPI Ploiești.

Art. 3. – Se împuternicește d-na Nedelcu Ioana, consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sinaia să reprezinte UAT Oraș Sinaia la Biroul Individual Notarial Costea Andra-Ioana în data de 01.11.2022, ora 09.00 la dezbaterea procedurii succesorale și eliberarea certificatului de vacanță succesorală privind pe defuncta Sandu Gheorghița.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică și de către persoana desemnată la art.3 din prezenta hotărâre.

Art. 5. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi HCL nr.213 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 18, 2022

Comments are closed.