Administrație Publică

Hotărârea nr.214 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind aprobarea repartizării locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5 – bl.31, ap.7 și ap.15, str.Intrarea Lalelelor nr.3-bl.32, ap.12 și str.Branduselor nr.9 – bl.9A, ap.11 

Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

 Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.1929/16.09.2022;

-Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1932/16.09.2022;

– Procesul verbal nr.1833/07.09.2022 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri , destinate închirierii, construite prin ANL ;

– Prevederile:

– Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată;

– Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare; 

–  Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1 – Aprobă repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite prin ANL situate în Sinaia, str.Intrarea Lalelelor nr.5 – bl.31, ap.7 și ap.15, str.Intrarea Lalelelor nr.3-bl.32, ap.12 și str.Branduselor nr.9 – bl.9A, ap.11, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2 – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.214 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 18, 2022

Comments are closed.