Administrație Publică

Hotărârea nr.215 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind privind repartizarea locuintelor sociale destinate chiriasilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate foștilor proprietari – 2022

Consiliul local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere: 

– Referatul de aprobare al d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.1986/21.09.2022;

-Raportul de Specialitate al Compartimentul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1988/21.09.2022 prin care propune aprobarea repartizarii garsonierei vacante;

– Procesul-verbal nr.1834/07.09.2022 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– Prevederile HCL nr.140/11.08.2022 privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc/ au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale pentru anul 2022;

– Prevederile Ordonanței de urgență nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă repartizarea locuințelor sociale destinate chiriașilor care locuiesc/au locuit in imobile retrocedate foștilor proprietari – 2022 situate în Sinaia, al.Kușadasi nr.1, bl.E4, str.Spitalului nr.2B, bl.E1, Bl.E2 și E3, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.215 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 18, 2022

Comments are closed.