Administrație Publică

Hotărârea nr.216 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind  transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 23769-C1-U3 intabulat în Cartea Funciară nr.23769-C1-U3 a localității Sinaia, situat in Sinaia, str.Brânușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.3 către dl.C.N.

Având în vedere:

        – Referatul de aprobare 1924/16.09.2022 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

        – Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.1927/16.09.2022;                  

        – Prevederile HCL nr.125/17.07.2018 – privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, apartament nr.3, având număr cadastral 23769-C1- U3, către dl.C.N.

 Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(2) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 23769-C1-U3 intabulat în Cartea Funciară nr.23769-C1-U3 a localității Sinaia, situat in Sinaia, str.Brânușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.3, către dl.C.N.

Art.2. – Aprobă ca odată cu transferul dreptului de proprietate asupra locuinței, se face și transferul dreptului de proprietate asupra cotelor părți construcții și instalații, precum și a dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat în comun.

Art.3. – Aprobă transferul dreptului de folosință pe durata existenței construcției asupra cotei-părți de teren aferentă locuinței, în suprafață de 11,21mp indiviz din 314mp cu nr. cadastral 23769, intabulat in cartea funciară nr.23769 a localității Sinaia.

Art.4. – Aprobă ca dl.C.N. să îndeplinească toate formalitățile legale și necesare privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliare în favoarea sa, a dreptului de proprietate asupra imobilului, precum și să noteze interdicția de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioadă de 5 ani de la data transferului de proprietate.

Art.5. – Toate obligațiile fiscale care decurg din transferul dreptului de proprietate, intabularea dreptului de proprietate în Cartea Funciară, costurile notariale, costurile legate de înscrierea și radierea interdicției de înstrăinare în Cartea Funciară, precum și orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rezoluțiunea contractului sunt în sarcina cumpărătorului.

Art.6. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.216 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.