Administrație Publică

Hotărârea nr.219 din data de 10.10.2022

octombrie 18, 2022

Privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 275 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, nr. cad. 24915, CF nr. 24915

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2108/ 30.09.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali, prin care propun aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 275 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, nr. cad. 24915, CF nr. 24915;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2109/ 30.09.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– prevederile art. 363 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) şi alin. (6), lit. b) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aproba Studiul de oportunitate privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 275 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, nr. cad. 24915, CF nr. 24915, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 ART.2. Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 275 mp, situat în Sinaia,  str. Aosta nr. 42C, nr. cad. 24915, CF nr. 24915.

ART.3. Aprobă vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 275 mp, situat în Sinaia, str. Aosta nr. 42C, nr. cad. 24915, CF nr. 24915, conform planului de situaţie din anexa 5.

ART.4.   Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7,8.

ART.5. Preţul de pornire a licitaţiei este de 80 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral înainte de data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie publică.

 ART.8. – Împuterniceşte Primarul sau Viceprimarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 ART.9. – Câștigătorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului, intabulării terenului şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru şi Serviciul Buget si Resurse Umane.

Vezi HCL nr.219 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.