Administrație Publică

Hotărârea nr.221 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

       Privind  deschiderea punctului de lucru de către  SC Sinaia Forever SRL, la terenul din str. Cumpătu FN

                 Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județul Prahova

Având în vedere:

– Solicitarea administratorului SC Sinaia Forever inregistrată la Primăria Sinaia cu nr. 22652/24.08.2022 privind aprobarea de către Consiliul Local a deschiderii unui punct de lucru pe terenul situat pe str. Cumpătu FN;

–  Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.2040/26.09.2022;

– Raportul de specialitate inregistrat cu nr. 2041 / 26.09.2022 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr.131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
  • Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;
  • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.37/2021 și actul aditional nr. 10 privind completarea bunurilor de retur cu terenul situat pe str. Cumpătu FN.;
  • Legea 359/2004, art.15;

În temeiul art. 129 alin.(2), lit.c) coroborat cu art.139 alin (3), lit.g) și art. 196.alin. (1), lit a) din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă deschiderea  punctului de lucru de către SC Sinaia Forever SRL pe terenul situat pe str. Cumpătu FN.

ART.2. –  Aprobă la  punctul de lucru din str. Cumpătu FN, desfașurarea de către SC Sinaia Forever SRL, a următoarelor activități:

  • activitatea de tratatare și eliminare deșeuri nepericuloase – cod CAEN 3821;
  • colectare deșeuri nepericuloase- cod CAEN 38118;
  • depozitări – cod CAEN 5210;

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de reprezentanții SC Sinaia Forever  SRL.

ART.3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si  Administrație Publică.

Vezi HCL nr.221 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.