Administrație Publică

Hotărârea nr.222 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

         Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL pe anul 2022

 Având în vedere referartul de aprobare nr.26383/05.10.2022, raportul de specialitate nr.26384  din 05.10.2022 al Serviciul Buget și raportul de specialitate nr.26336 /04.10.2022 prin care SC Sinaia Forever  SRL. propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

În baza Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată si Legii 82/1991 actualizată ;

În temeiul OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alin. (1), alin.(2) lit. (b), si alin.(4) lit. a), coroborat cu art.139, alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1), lit.a),

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

                                                         H O T Ă R Ă Ș T E :

        ART.1 – Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Sinaia Forever SRL, pe anul  2022,  astfel :

  1. VENITURI TOTALE :                                                       + 450.460 lei

       – venituri din exploatare                                                   + 441.000 lei

       – venituri financiare                                                           +     9.460 lei  

       CHELTUIELI TOTALE :                                                     + 475.230 lei

       – cheltuieli de exploatare                                                   +   18.850 lei

       – cheltuieli cu bunuri si servicii                                       +   66.850 lei

       – cheltuieli de personal                                                      + 391.380 lei

       – cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate  –  1.850 lei

  ART.2. –  Primarul orașului Sinaia si administratorul SC Sinaia Forever SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Vezi HCL nr.222 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.