Administrație Publică

Hotărârea nr.223 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

                   Privind majorarea  tarifelor aferente serviciilor prestate de SC Sinaia Forever SRL

                                      Consiliul Local al Orașului Sinaia, Județ Prahova;

Având în vedere:

– Nota de fundamentare a SC Sinaia Forever SRL, înregistrată la Primaria Sinaia cu nr. 26484 și 26485 din data de 05.10.2022 prin care se propune majorarea tarifelor practicate, aferente serviciilor prestate de SC Sinaia Forever SRL;

–  Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.2185/06.10.2022;

– Raportul de specialitate cu nr.2184/06.10.2022 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitați publice, republicată;
  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 131/2010 privind înființarea SC Sinaia Forever;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.146/2010 privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public și privat  către  SC Sinaia  Forever SRL, cu completările și modificările ulterioare;
  • Hotărârea Consiliului Local nr.91/2020 privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică, de administrare a domeniului public si privat;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin.(2), lit.c) si d) coroborat cu art. 129 alin.(7),   art. 139, alin.(3), lit a) și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de Urgentă nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ,

                                   CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

 ART.1. – Aprobă majorarea tarifelor aferente serviciilor practicate de SC Sinaia Forever la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, conform anexelor 4 B, 4D, 4E, parte integrantă la prezenta.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către SC Sinaia Forever  SRL.

ART.3. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.223 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.