Administrație Publică

Hotărârea nr.224 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

        Privind aprobarea actului adițional nr.1 la protocolul de colaborare nr. 95/06.09.2022,  dintre  UAT oraș Sinaia și UAT Municipiul Ploiesti prin Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”, privind majorarea tarifului de capturare a câinilor fără stăpân.

Având în vedere :

– HCL. 178/2022 privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpâni, in cadrul UAT Sinaia ;

– HCL. 179/2022 privind aprobarea protocolului de colaborare privind gestionarea câinilor fără stăpâni dintre serviciul public de gestionare a câinilor fără stapâni UAT Sinaia și UAT Municipiul Ploiesti prin Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere”;

– Protocolul de colaborare nr. 95/06.09.2022;

– Adresa Consiliului Local al Municipiului Ploiești – Administrația Parcului Memorial Constantin Stere, nr. 25938/29.09.2022, prin care ne face cunoscut că tariful pentru capturarea unui câine a crescut de la data de 01.10.2022, la 350 lei, conform HCL Municipiu Ploiești nr. 419/27.09.2022;

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrat cu nr.2153/04.10.2022;

– Raportul de specialitate cu nr.2154/04.10.2022 al Compatimentului Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 În temeiul art 129 alin. (2), lit e), alin. 9 lit c), coroborat cu art 139 alin. (3), lit f si art 196 alin 1 lit a din OUG57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă actul adițional nr 1. la protocolul de colaborare nr. 95/ 06.09.2022 privind majorarea tarifului de capturare câini,  de la 200 lei,  la 350 lei/câine capturat.

Art.2. – Împuternicește Primarul/Viceprimarul să semneze actele adiționale la protocolul de colaborare nr. 95/06.09.2022

Art.3. – Prevederile prezentei hotărari vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliției Locale Sinaia.

Art.4. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Compartimentul Juridic Contencios Administrativ și  Administrație Publică.

Vezi HCL nr.224 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.