Administrație Publică

Hotărârea nr.225 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

             Privind acordarea unui mandat special cu drept de vot domnului viceprimar Gheorghe Bădăran, reprezentantul orașului Sinaia, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pentru modificarea Statutului

           Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia nr. 2168/05.10.2022;
  • Raportul de specialitate nr. 2170/05.10.2022 întocmit de Departamentul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale;
  • Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, cu numarul 3564 din 29.09.2022;
  • Prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, art.17, alin.(3), lit.g)

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu Legea nr.51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice – republicată, cu modificarile si  și completările ulterioare, art.8 alin.(3), art.10 alin.(5);

În temeiul art.129, alin.(2), lit.e), alin.(9), lit.c), coroborat cu art.139 alin.(3) lit.f) și art. 196 alin.(1) litera a) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitatea de operare a stației de sortare a deșeurilor  Boldești – Scăieni și a Stației mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, județul Prahova, astfel:

– tratare mecano-biologică din deșeuri reziduale de 201,78 lei/to fără TVA;

– sortare deșeuri municipale de 106,12 lei/to fără TVA;

– tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile din grădini, parcuri și piețe de 85,58 lei/to fără TVA;

ART.2. – Se aprobă modificarea tarifelor pentru activitatea de depozitare a deșeurilor la depozitul conform  Boldești – Scăieni, astfel:

– depozitarea  deșeurilor menajere și asimilabile  – 95,38 lei/to fără TVA, la care se adaugă contribuția pentru economia circulară conform legislației în vigoare de 80 lei/to;

– depozitarea  deșeurilor inerte (pământ, moloz, material rezultate din demolări și reparații la case), 62,88 lei/tonă fără TVA la care se adaugă contribuția pentru economia circulară conform legislației in vigoare de 80 lei/to;

ART.3. –  Se aprobă ajustarea  tarifelor pentru activitatea de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 – Bușteni, astfel :

Tarif

An contractual

Tarif pentru utilizatori casnici

deseuri amestec

lei/loc/lună

fără TVA

Tarif pentru utilizatori casnici

deșeuri municipale

lei/loc/luna

fără TVA

Tarif pentru utilizatori casnici

deșeuri reciclabile

lei/loc/lună

fără TVA

Tarif colectare si

transport deseuri

municipal reziduale pentru

utilizatori noncasnici

lei/to

fără TVA

Tarif colectare si

transport separate al

deseurilor municipal reciclabile pentru utilizatori noncasnici

lei/to fără TVA

An contractual 2022-2023 17.00 14.02 2.98 425.03 396.40
An contractual 2023-2024 17.28 14.25 3.03 426.43 397.39
An contractual 2024-2025 17.55 14.47 3.08 427.83 398.38

ART.4. – Se  acordă mandat special domnului  Dumitrescu Iulian, având  funcția de Președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, să semneze Actul Adțional la Contractul  pentru ”Delegare  a gestiunii activității de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești-Scăieni în cadrul SMID Prahova”, nr. 5973/1315/30.12.2021, privind modificarea tarifelor invocate la art. 2 din prezenta hotărâre.

ART.5. –  Se acordă mandat special domnului Gheorghe Bădăran având funcția de Viceprimar , sa voteze  în numele si pe seama Consiliului Local  al Orașului Sinaia, în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, ajustarea tarifelor de la art. 3, din prezenta hotărâre.

ART.6. –  Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de  Direcția Politia Locală, va fi adusă la cunostință  publică, comunicată si  înaintată persoanelor si instituțiilor interesate:

  • Instituției Prefectului jud. Prahova
  • Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”
  • Comprest SA Brașov.

Vezi HCL nr.225 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.