Administrație Publică

Hotărârea nr.226 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

Privind rectificarea poziției 7 din anexa la HCL nr. 148/ 11.08.2022 privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2145 / 04.10.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

– Raportul de specialitate nr. 2147 / 04.10.2022, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia prin care se propune rectificarea pozitiei 7 din anexa 1 la HCL 148 din 11.08.2022 privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1.Se rectifică poziția cu nr. 7 a Anexei la HCL nr. 148 din 11.08.2022, în sensul că, suprafața terenului situat în bd. Ferdinand nr. 3B este de 184 mp și nu 214 mp.

ART. 2. – Aprobă modificarea anexei 1 parte integrantă din Hotararea nr. 148/11.08.2022, conform anexei  1 – parte integrantă din prezenta hotarare.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.226 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.