Administrație Publică

Hotărârea nr.227 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

Privind   aprobarea documentației tehnice, faza Proiect Tehnic a  proiectului „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”

Având in vedere Referatul de aprobare nr Nr. 2026/23.09.2022  prin care se propune aprobarea documentației tehnice, faza PT a  proiectului „CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI A GESTIONARII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Orasului Sinaia;

Având in vedere Ordinul nr. 1.947 din 13 iulie 2022, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”;

În temeiul art.44 din Legea Finanțelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata în anul 2010;

În confornmitate cu prevederile art 7, Alin 13 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Ținând cont de prevederile art.129, alin.(2) , lit.d), alin.(7) ,lit.n), art.139 alin (1), alin (3), lit.a),   art.196,alin.1,lit.a din  Ordonanta de urgenta nr.57/2019  privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se aprobă  documentația tehnică, faza PT a  proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”

 Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului, Biroul Investiții si Achiziții si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Vezi HCL nr.227 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.