Administrație Publică

Hotărârea nr.228 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

Privind modificarea HCL 100/12.05.2022 privind aprobarea proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere:

– Referatul de aprobare al domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 2210/10.10.2022;

– Raportul de specialitate nr. 2212/10.10.2022 întocmit de Serviciul Politici Publice prin care se propune modificarea HCL 102/12.05.2022 privind aprobarea proiectului „CASINO SINAIA – Reabilitare Termica”, depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia spre finanțare în cadrul PNRR C10 FONDUL LOCAL I.3, a documentațiilor tehnice aferente și a cheltuielilor legate de proiect,

– Solicitarea de clarificări primită de la MDLPA, înregistrată sub nr.26.712/07.10.2022,

– Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza:

Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local,

În temeiul Legii 24/2000 privind aprobarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

În temeiul art.129 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.d),   art. 139 alin. (3), lit. e), coroborate cu  art. 196 alin. (1),  lit. a) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se modifică art.3 din HCL 100/2022, și va avea următorul cuprins:

Art. 3. – Se aprobă  valoarea maxima eligibila 13.979.631,14 lei fara TVA, echivalent a 2.839.830,00 euro fara TVA, din care suma solicitată pentru investiție 13.241.226,14 lei fără TVA, echivalent a 2.689.830,00 euro.”

Art.2. – Își încetează valabilitatea art.1 din HCL 102/16.05.2022.

Art.3. – Toate celelalte articole din HCL 100/12.05.2022 și HCL 102/16.05.2022 rămân neschimbate.

Vezi HCL nr.228 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.