Administrație Publică

Hotărârea nr.229 din data de 10.10.2022

octombrie 19, 2022

Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local Sinaia în Consiliul de administrație al Colegiului ”Mihail Cantacuzino”, pentru anul școlar 2022-2023

Având în vedere Referatul de aprobare nr.2213/10.10.2022, inițiat de Primarul orașului Sinaia și Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 2215/10.10.2022;

Văzând Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere adresa nr.26729/07.10.2022 de la Colegiul Mihail Cantacuzino;

În conformitate cu prevederile art.96, alin.(2) din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129, alin.(7), lit.a) si alin.(14), coroborat cu art.139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) litera a) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se desemnează domnii/doamnele consileri locali:

– Anca-Mariana Hogea

– Remus David

–  Monica-Maria Șuvaina,

reprezentanți ai Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliul de Administrație al Colegiului Mihail Cantacuzino pentru anul școlar 2022-2023.

ART.2. Desemnează pe Georgiana Crețu, reprezentant al Consiliului Local al orașului Sinaia, să facă parte din Comisia de Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Colegiul ”Mihail Cantacuzino” Sinaia.

ART.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor sus menționate și Colegiului Mihail Cantacuzino, oraș Sinaia.

ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, consilierii desemnați și Colegiul ”Mihail Cantacuzino” Sinaia.

Vezi HCL nr.229 în format pdf AICI

Last modified: octombrie 19, 2022

Comments are closed.