Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou patrimoniu și protecție civilă

octombrie 21, 2022

Primăria orașului Sinaia  organizează în data de 22 noiembrie  2022 ora 11,00  concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef Birou patrimoniu și protecție civilă – ID 565786, cu durată normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), concurs organizat  în baza art. unic din OUG.80/2022 alin.(2) lit.a)

1.Candidații trebuie să îndeplinească  următoarele condiții  prevăzute de art. 483 alin. (2) cu excepția literei f). din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv :

-să fie numiți într-o funcţie publică din clasa I ;
-să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;
-să fie absolvenți ai studiilor universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;
-să aibă minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;
-să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Prin excepție de la prevederile art.465 alin.(3)  și de la art.387 din Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,funcțiile publice de conducere de la nivelul autorităților administrației publice locale la nivelul comunelor și orașelor pot fi ocupate, prin concurs organizat în condițiile legii,de persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă,respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

2.Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Sinaia , în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada  21 octombrie  2022 – 09 noiembrie  2022, inclusiv  și  conțin în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. a) formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european

 1. c) copia actului de identitate;
 2. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 3. e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management on specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
 4. f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției ;
 5. g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  h)cazierul administrativ.
  Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Calendarul de desfășurare a concursului :
  -proba scrisă, în data de 22 noiembrie 2022, ora 11.00, la sediul instituţiei;
  -proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au obținut la proba scrisă minimum 70 puncte.
  4.Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

– La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

5.BIBLIOGRAFIA/tematică  :

 1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I și II ale părții a VI – a- tematică integral ;

2.Constitutia Romaniei , republicată – tematică integral ;

3.Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare – tematică integral.

4.Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare – tematică integral ;

5.Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,republicată și normele metodologice de aplicare – tematică integral.

6.Legea  nr.114/1996, legea locuinței, republicată și normele metodologice de aplicare – tematică integral.

– vezi anunțul în format pdf AICI

– vezi fișa postului în format pdf AICI

formular înscriere concurs în format docx

Last modified: octombrie 21, 2022

Comments are closed.