Administrație Publică

Anunț concurs/examen pentru ocuparea funcției publice de executie vacante de – referent de specialitate clasa II grad principal în cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale

octombrie 25, 2022

Primaria orasului Sinaia organizează concurs pentru ocuparea funcției publice de  execuție vacante  de :  

–        referent de specialitate  clasa II grad principal  în cadrul Compartimentului Autorizare al Direcției Poliției Locale –

ID  437774

–        cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Informatii privind desfasurarea concursului :

Tip concurs – RECRUTARE

Data sustinere proba scrisa : 28.11.2022,ora 11

Data sustinere proba interviu : se va anunta odată cu afișarea rezultatului la proba scrisă

Perioada de depunere a dosarelor de inscriere :

 25.10.2022 – 14.11.2022 

Locul desfasurarii concursului : sediul Primariei orasului Sinaia, Bd.Carol I nr.47

 1.SCOPUL PRINCIPAL AL POSTULUI  : realizează activitatea de autorizare în domeniul comercial, tăieri arbori de pe domeniul privat, spargeri stradale ale domeniului public, permise liberă trecere, avize de trecere pe drum restricționat în orașul Sinaia, precum și colectare și transmitere date în domeniul protecției mediului, a colectarii deșeurilor reciclabile, ecarisaj,   aplicând dispozițiile legale din actele normative, dispozițiile emise de Primar, precum si hotărâri ale Consiliului Local

 2.Responsabilitati :

– urmărește respectarea legislației  în domeniul  autorizării comerciale, tăieri arbori de pe domeniul privat, spargeri stradale ale domeniului public, permise liberă trecere, avize de trecere pe drum restrictionat in orasul Sinaia. Analizeaza continutul dosarelor de avizare, autorizare, raportat la cerințele legale  ;

3.Abilitati, calitati si aptitudini necesare candidatului ideal  :

– seriozitate, dinamism, tenacitate, spirit de echipa, perseverenta,  simț de răspundere , capacitatea de a rezolva problemele,  loialitate,  promptitudine, diplomatie in relatiile cu publicul, spirit de initiativa, disponibilitate la program prelungit

– integritate si confidentialitate ;

-exercitarea profesiei cu onestitate, bună credință si responsabilitate ;

-aptitudini de comunicare  ;

-abilități de exprimare în scris si verbal,  de colaborare cu toți factorii de execuție si de conducere ;

-întocmire rapidă a documentelor ;

-adaptabilitate la nou ;

-capacitate de autoperfectionare  prin pregătire permanentă ;

-capacitate de lucru in echipă ;

-cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel) : nivel  de bază

 5.Condiții specifice de participare la concurs/examen :

-studii superioare de scurtă durată, absolvite cu di plomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna .

-vechime  minimă în specialitatea  studiilor necesare exercitării funcției publice  –   5 ani

 6.Cum să aplici :

Dosarul  de înscriere la concurs/examen se depune  la sediul Primariei Sinaia in perioada

25 octombrie 2022 – 14 noiembrie 2022   si  va conţine în mod obligatoriu:

1)formularul de înscriere ;

2)scrisoare de intenție ;

3)curriculum vitae, modelul comun european ;

4)copia actului de identitate;

5)copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

6)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

7)copia adeverinţei medicale  care să  ateste starea de sănătate, corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate ;

8)aviz psihologic eliberat de o unitate specializată acreditată în condițiile legii

9)declarație pe proprie răspundere prin completarea rubricii corespunzatoare din formularul de înscriere, sau adeverinta care să ateste lipsa calității de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislatie .

10)cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează .In acest caz candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire;

11) pentru vechime în muncă : se vor prezenta recomandări de la ultimii doi angajatori ;

12) se vor prezenta referințe din partea a 3 persoane care pot garanta integritatea și care girează pentru moralitatea și buna-credință a candidatului (persoanele din relațiile de familie nu sunt eligibile).

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul,  data,  numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătații.

 Optional  :

–        alte documente relevante din care sa rezulte participarea ca specialist in cadrul unor proiecte/programe ;

–        alte diplome/certificate obtinute in urma absolvirii unor cursuri 

 ·        Relații suplimentare si coordonatele de contact pentru depunerea dosarelor de concurs :

La sediul Primăriei Sinaia. Persoană de contact : Olaru Isabela, inspector în cadrul Serviciului de Buget și Resurse Umane, telefon : 0244311788 interior 132 fax. 0244314509 ; e-mail : isabela.olaru@primaria-sinaia.ro

Bibliografie/tematică :

·        Ordonanța de Urgență nr.57/2019 – Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare ,  titlul I și II ale părții a VI-a / tematică – partea a VI a titlului  I – dispoziții generale, titlul II – statutul funcționarilor publici .

  • Constitutia Romaniei , republicată / tematică – titlul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale art.15 – 60, titlul III Autoritățile publice cap.V. sect.2 art.120-123 ;
  • Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare,republicată cu modif.și compl.ulterioare / tematică  cap.I – principii și definiții, cap.II – dispoziții speciale ;
  • Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,cu modificările și completările ulterioare/ tematică –  cap.II egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii, cap.III egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare ;

·        HCL  106/2016 pentru modificarea și completarea HCL 145/2015 privind aprobarea regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia / tematică integral

·        HCL 173/2013 privind regulamentul de organizare a transportului  greu pe raza orașului Sinaia / tematică integral

·        Ordonanța 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață,republicată / tematică cap.I  – IV(art.1 – 15)

– vezi anunțul în format pdf AICI

– fișa postului

– formular înscriere concurs

Last modified: octombrie 25, 2022

Comments are closed.