Administrație Publică

Dispoziția nr.262 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința ordinară în data de 04.11.2022

noiembrie 2, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Vineri, 04.11.2022 ora 12,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință ordinară, care se va desfașura in sala de ședinte ”Ferdinand” din cadrul Centrului Internațional de Conferinte Casino Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședintelor Consiliului local din luna octombrie 2022;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului premiilor acordate în cadrul evenimentului Gala AS – premierea elevilor cu rezultatre deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori si antrenorilor din orașul Sinaia pentru anul școlar 2021 – 2022 ;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2022 – 2023;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL. nr. 144/08.09.2021 si a HCL. nr. 145/08.09.2021;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din HCL nr.183/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.15, bl.12, et.2, ap.9 având numar cadastral 23174-C1-U10 către dl.Boroșoiu Laurențiu Constantin
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din HCL nr.188/25.08.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.3, ap.16 având numar cadastral 24387-C1-U16 către dl.Iftime Vasile;
 9. Proiect de hotărâre privind achiziție servicii juridice externe de consultanta, asistenta si reprezentare a Orasului Sinaia in dosarul nr. 592/310/2022, cu obiect revendicare, servitute, obligatia de a face, grănițuire, precum si in dosarul ce va avea ca obiect contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria GNM nr. 002764/20.10.2022 emis de Garda Nationala de Mediu;

10.Proiect de hotarare privind evidențiere terenuri în domeniul privat;

11.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic – Schimbare destinatie  teren din zona unitati de productie si depozitare in zona institutii si servicii (Sst =6211,25 mp) orașul Sinaia, str.Libertății nr. 18 – 20, nr. Cadastral 23534 (tarla T31, parcela Cc226), Calea Brasovului (DN1) si str. Pompieri;

12.Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 933 mp, nr. cad. 25188, CF nr. 25188, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 15, tarla 43, parcela 15/3 , jud. Prahova;

13.Proiect de hotarare privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 4259 mp, nr. cad. 1402, CF nr. 21384 (nr. CF vechi 1086N (e: 1086N)), situat în intravilanul oraşului Sinaia, Str. Drum Cota 1400, jud. Prahova;

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a spatiului comercial nr. 13, situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 33;
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL. Nr. 58/2008 privind efectuarea serviciului transport cu autoturisme în regim de închiriere în Orașul Sinaia.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 2, 2022

Comments are closed.