Administrație Publică

Hotărârea nr.230 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

Având in vedere referatul de aprobare  nr.28879 din 28 octombrie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.28881 din 28.10.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale, modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alin.(1) și 2 lit.b), coroborat      cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a ),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

    ART. l. –   Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

A.BUGET LOCAL

    I. VENITURI :    331.000 lei
a)      Venituri din chirii și concesiuni (30.05.30);

b)   Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

91.000 lei

240.000 lei

    II. CHELTUIELI : 331.000 lei
Cap.51.02 ”AUTORITĂȚI PUBLICE”

          Titlul I Cheltuili de personal

          Titlul II Bunuri și servicii

          Titlul VII Transferuri interne (55.01.18) 

          Titlul XXI Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul

curent (85.01.01)

50.000 lei

+47.060 lei

50.000 lei

+26.420 lei

 

-73.480 lei

Cap.61.02 POLIȚIA LOCALĂ”

         Titlul II Bunuri și servicii

20.000 lei

20.000 lei

Cap.67.02 ” CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”

Titlul VI.Transferuri intre unitari ale administratiei publice (51.01.01)

Titlul XI Alte cheltuieli–Asociații și fundatii (59.11)

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Achizitionare centrale termice Centrul Cultural Carmun Sylva

91.000 lei

30.000 lei

34.000 lei

27.000 lei

        Cap.70.07 ”SERVICII DEZV. ȘI LOCUINȚE”

         Titlul II Bunuri și servicii

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

Achiziție ornamente iluminat festiv

150.000 lei

50.000 lei

100.000 lei

Cap.87.02 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE”

          Titlul I Cheltuili de personal

Titlul II Bunuri și servicii

20.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

 BUGETUL CREDITELOR INTERNE 

    I. VENITURI :    0 lei
    II. CHELTUIELI :

          Cap.67.07 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”

           Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe    

           nerambursabile

           Amenajaere Grădină Publică Parc Știrbei

Cheltuieli neeligibile (58.01.03

Cap.70.07 ”SERVICII DEZV. ȘI LOCUINȚE”

           Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe    

           nerambursabile

           Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică Sinaia

Cheltuieli neeligibile  (58.01.03)

0 lei

+500.000 lei

+500.000 lei

 

 

-500.000 lei

-500.000 lei

 BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENTII

 

    I. VENITURI :    76.500 lei
a)      Subvenții pentru instituții publice (43.10.09);

b)   Venituri din donații și sponsorizări(37.10.01.00)

64.000 lei

12.500 lei

    II. CHELTUIELI :

          Cap.67 ”CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE”

           Titlul I Cheltuili de personal   

                Centrul Cultural Carmen Sylva (67.10.03.06)  30.000 lei .

Clubul Sportiv Carpați Sinaia (67.10.05.01)     34.000 lei

Titlul II Bunuri și servicii

Clubul Sportiv Carpați Sinaia (67.10.05.01)

76.500 lei

 

64.000 lei

 

 

12.500 lei

12.500 lei

 ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.230 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.