Administrație Publică

Hotărârea nr.231 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

Privind aprobarea cuantumului premiilor acordate în cadrul evenimentului Gala AS – premierea elevilor cu rezultate deosebite la olimpiadele școlare, sportivilor cu rezultate deosebite, profesorilor coordonatori și antrenorilor din orașul Sinaia pentru anul școlar 2021-2022

Având în vedere :

Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr. 2422/27.10.2022 ;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 2424/27.10.2022;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform HCL nr.248/2021 privind aprobarea Listei evenimentelor orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2) lit.a), b), d), alin.(4), lit.a), alin.(7), lit.a), d), e), f), din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioatre, 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Aprobă desfășurarea evenimentului Gala As ediția a XII a în data de 20 decembrie  2022, la Casino Sinaia.

Art. 2. – Aprobă premierea elevilor și sportivilor care învață sau se antrenează la școlile/cluburile din Sinaia și au obținut rezultate deosebite în anul  școlar (competiționali) 2021-2022 la olimpiade școlare (faze județene, naționale, internaționale), la campionatele sportive școlare, naționale și internaționale (faze județene, naționale, internaționale), precum și a profesorilor și antrenorilor coordonatori, după cum urmează:

A – Olimpiade școlare, olimpiade sportive și campionate sportive școlare  

  1. Județene

LOCUL I:    200 lei

LOCUL II:  160 lei

LOCUL III: 130 lei

Mențiune:    100 lei

  1. Naționale

LOCUL I:   350 lei

LOCUL II:  320 lei

LOCUL III: 290 lei

Mențiune:    260 lei

  1. Internaționale

LOCUL I:   500 lei

LOCUL II:  450 lei

LOCUL III: 400 lei

Mențiune:    380 lei 

B – Conditii de acordare a premiilor:

Profesorii/antrenorii ai căror elevi au participat la olimpiadele școlare la fazele județene și naționale vor fi premiați cu un singur premiu, cel mai mare ca și valoare financiară, astfel:

1.

  1. – Pentru fiecare elev care a participat la olimpiade școlare sau la campionate sportive județene, naționale sau internaționale și a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi: 20 de lei, excepție făcând participarea în echipă, caz în care profesorul/antrenorul va primi 20 de lei/per echipă.
  1. – Pentru participarea la olimpiadele județene a cel puțin unui elev, care a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 100 de lei
  1. – Pentru participarea la olimpiade/concursuri/campionate naționale a cel puțin unui elev sau sportiv, care a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 200 de lei
  1. – Pentru participarea la olimpiade/concursuri/campionate internaționale a cel puțin unui elev sau sportiv, care a câștigat cel puțin mențiune, profesorul sau antrenorul coordonator va primi 300 de lei
  1. 2. În cazul în care sportivii câștigă mai multe premii la aceeași disciplină sportivă, în cadrul aceleiași școli (club), se va acorda premiul stabilit pentru cea mai bună clasare.
  1. În cazul în care un sportiv câștigă mai multe locuri I, premiile stabilite pentru această clasare nu se vor cumula. Se va acorda un singur premiu, pentru cea mai bună clasare.
  1. În cazul în care un profesor sau antrenor predă aceeași disciplină la mai multe centre de învățământ/pregătire, i se va acorda un singur premiu, cel mai mare, plus suma de 20 de lei pentru fiecare elev/sportiv care a câștigat cel puțin mențiune, conform punctului 1.a.

Art. 3.De la premierea cu sume de bani fac exceptie:

Concursurile, olimpiadele sau competițiile non-sportive pentru care organizatorii pretind taxe de înscriere (chiar dacă acestea se defășoară în parteneriat sau sub tutela Ministerul Educației).

Art. 4. – La propunerea Primarului orașului Sinaia, rezultatele excepționale ale elevilor, profesorilor, echipelor sinăiene, pot fi recompensate prin Premii Speciale (ele pot fi în bani, tabere sau ateliere de creație precum și alte beneficii care înlesnesc accesul copiilor la cultură sau performanța lor în domeniul în care activează).

Art. 5. – Aproba efectuarea de cheltuieli pentru organizarea evenimentului în cuantum de 250.000 lei.

Art. 6. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice, Biroul Investiții și Achiziții si Serviciul Buget si Resurse Umane.

Vezi HCL nr.231 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.