Administrație Publică

Hotărârea nr.232 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

Privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru semestrul 1

al anului școlar 2022-2023  

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2309/19.10.2022;

– Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice  nr.2312/19.10.2022;

– Propunerea Colegiului Mihail Cantacuzino înregistrată la Primaria orasului Sinaia sub nr.27629/17.10.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu Ordinul nr. 5379/2022, al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat coroborat cu HG. 1138/2022 art. 1 care stabileste minimul cuantumului burselor de stat aferente anului scolar 2022-2023 ;

În temeiul OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 129, alin.(2), lit.b) și d), alin.(7), lit.a), b) și e), coroborat cu art. 139, alin.(3), lit. a) și cu art. 196, alin.(1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, după cum urmează:

  • Pentru semestrul 1 al anului școlar 2022-2023 in cuantum de:
  • 500 lei/ luna pentru bursa de performanta
  • 200 lei/ luna pentru bursa de merit
  • 150 lei / luna pentru bursa de studiu
  • 300 lei/ luna pentru bursa de ajutor social

Total valoare burse semestrul 1 al anului școlar 2022-2023 = 231.247 lei

Art.2. –  Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Politici Publice, Serviciul Buget și de către conducerea instituțiilor de învățământ.

Vezi HCL nr.232 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.