Administrație Publică

Hotărârea nr.233 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

privind modificarea HCL nr.144/08.09.2021 și a HCL nr.145/08.09.2021

Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de dl. Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.2258/14.10.2022;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.2260/19.10.2022 prin care propune modificarea HCL. nr.144/08.09.2021 si a HCL. nr.145/08.09.2021;

– Sentința Civilă nr.400/28.04.2022 a Tribunalului Prahova – Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, rămasă definitivă în data de 06.10.2022 care obligă Consiliul Local Sinaia să emită o nouă hotărâre prin care anulează în parte  HCL. Sinaia nr.144/08.09.2021 și nr.145/08.09.2021, respectiv art.3 și art.5 din fiecare hotărâre și să aprobe transferul dreptului de proprietate al apartamentului nr.1, str.Theodor Aman nr.21, Sinaia, Jud.Prahova, în schimbul prețului de vânzare stabilit în raportul de evaluare întocmit de evaluator Mârza Neculai, respectiv să emită o nouă hotărâre prin care să aprobe transferul dreptului de proprietate asupra garajului situat în Sinaia, str.Th.Aman nr.21, în schimbul prețului de vânzare stabilit în raportul de evaluare   efectuat de dl.Mărza Neculai.

În conformitate cu:

– Prevederile Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Prevederile Codului fiscal, art.292, alin.2, lit.f: sunt scutite de taxa “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin exceptie scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul  art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q), art.139 alin.(2), coroborat cu  art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1.  – Art.3 din HCL nr.144/08.09.2021 va avea următorul conținut:

“ Prețul vânzării este de 20.407lei ( scutit de TVA), conform raportului de evaluare anexa nr.1 la  hotararea nr.144/08.09.2021.”

ART.2. –  Art.3 din HCL nr.145/08.09.2021 va avea următorul conținut:

“ Prețul vânzării este de 4.157lei ( scutit de TVA), conform raportului de evaluare anexa nr.1 la  hotararea nr.145/08.09.2021.”

ART.3. – Art.5 din HCL nr.144/08.09.2021 și din HCL nr.145/08.09.2021 va avea următorul conținut: “Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 60 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari”.

ART.4. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă si  Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.233 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.