Administrație Publică

Hotărârea nr.236 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

privind achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare a Orașului Sinaia în dosarul nr.592/310/2022, cu obiect revendicare, servitute, obligație de a face, grănițuire, precum și în dosarul ce va avea ca obiect contestatrea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria GNM Nr.002764/20.10.2022 emis de Garda Națională de Mediu

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 2446/28.10.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic nr. 2448/ 28.10.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

-Prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.c) și d) și art.29, alin.(3);

– Directiva UE 2014/24, art.10, lit.d) privind achizițiile publice;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.129, alin.(1) coroborat cu art.139, al.1) și 3) și art.196, al.1), lit.a),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare a Orașului Sinaia, în toate fazele procesuale, în dosarul nr.592/310/2022 aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia, ce are ca obiect revendicare, servitute, obligație de a face, grănițuire, aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia, reclamantă fiind Velula Ainur și în dosarul ce va avea ca obiect contestatrea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției seria GNM nr.002764/20.10.2022 emis de Garda Națională de Mediu, precum și în dosarele care pot deriva din acestea.

Art. 2. –  Se mandatează Primarul/Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare.

Art. 3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Art.4. – Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi HCL nr.236 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.