Administrație Publică

Hotărârea nr.237 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Consiliul Local al orașului Sinaia, județul Prahova;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2468/ 31.10.2022 întocmit de David Remus, Popa Gheorghe, Arieșan Aurora, Constantin Marcoci, Călin Miloș, Consilieri Locali;

– Raportul de specialitate nr. 2469/ 31.10.2022, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.237 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.