Administrație Publică

Hotărârea nr.238 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

privind  Planul Urbanistic Zonal (PUZ) –  Schimbare destinație teren din zonă unități de producție și depozitare ȋn zonă instituții și servicii (Sst = 6211,25 mp) – oraşul Sinaia, str. Libertății nr. 18-20, nr.cadastral 23534 (tarla T31, parcela Cc 226), Calea Brașovului (DN1) și str. Pompieri

Consiliul Local al oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

Având în vedere referatul de aprobare  nr. înreg. intern: 1791/05.09.2022 întocmit de Vlad Oprea – Primar;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. ȋnreg. intern: 1792/05.09.2022;

Avizul unic nr. 2679/20.04.2022 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova;

Ȋn conformitate cu prevederile:

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr.21/N/2000, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ” ;

– Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. (c), alin .6 lit.(c), art.136 alin.(1) şi 8, art.196 alin.(1) lit.(a ) şi art. 243 alin.(1) lit (a)  din  Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinație teren din zonă unități de producție și depozitare ȋn zonă instituții și servicii (Sst = 6211,25 mp) – oraşul Sinaia, str. Libertății nr. 18-20, nr.cadastral 23534 (tarla T31, parcela Cc 226), Calea Brașovului (DN1) și str. Pompieri.

ART.2. – Durata de valabilitate a PUZ-ului prevazut la art.1 este de 5 (cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri.

ART.3. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. –  Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică,  Instituţiei Prefectului Prahova, Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului Urbanism şi Cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.238 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.