Administrație Publică

Hotărârea nr.239 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 933 mp, nr. cad. 25188, CF nr. 25188, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 15, tarla 43, parcela 15/3 , jud. Prahova,

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2470 din 31.10.2022 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 933 mp, nr. cad. 25188, CF nr. 25188, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 15, tarla 43, parcela 15/3 , jud. Prahova;

Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism și Cadastru nr. 2471 /31.10.2022;

Văzând înștiințarea nr. 1851/11.10.2022 a Biroului Individual Notarial Lazăr Tamara Elena din București, înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 27631/17.10.2022, prin care solicită exercitarea dreptului de  preemţiune  pentru  terenul pădure în suprafața de 933 mp, nr. cad. 25188, CF nr. 25188, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 15, tarla 43, parcela 15/3 , jud. Prahova, teren care se învecinează cu proprietatea oraşului Sinaia;

Conform art. 1746 Cod Civil cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 45 din Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, al. (2), lit. b) și al. (4) lit. f), coroborat cu aer.139 alin.(2) si art. 196 alin.(1), lit.a) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu își exercită  dreptul de preemţiune asupra terenului pădure în suprafața de 933 mp, nr. cad. 25188, CF nr. 25188, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Bd. Ferdinand nr. 15, tarla 43, parcela 15/3 , jud. Prahova, la prețul total de 120000 euro (128,62 euro/mp).

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Vezi HCL nr.239 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.