Administrație Publică

Hotărârea nr.241 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

Privind închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.13, B-dul Carol I, nr.33

Având în vedere:

Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad Oprea nr.8047/16.03.2022;

Raportul de specialitate nr.8065/16.03.2022 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiului  comercial nr.13, situat in Orasul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33;

Avizul comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), coroborat cu art.139, alin.(3), lit.g) și art.196, alin.(1), lit.a),  art.287, lit.b) si art.332 – atr.348 din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ș T E : 

Art.1. –Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului comercial nr.13, B-dul Carol I, nr.33, după cum urmează: 

Nr.

crt.

Spatiul

comercial

Suprafata Obiect de activitate Pretul minim de

Pornire licitatie

1.           13

B-dul.Carol I, nr.33

9 mp. Comercializare produse de patiserie 200 euro/luna

Art.2. – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiului comercial menționat la art.1, conform anexelor 1 – 7.

Art.3. – Prețul minim al închirierii spațiului comercial este de 200 euro/lună.

Art.4. – Spațiul comercial se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.5.  – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestuia.

Art.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Art.7. – Prezenta hotarâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Biroului de Administrație Publică.

Vezi HCL nr.241 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.