Administrație Publică

Hotărârea nr.242 din data de 04.11.2022

noiembrie 10, 2022

privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT județul Prahova și UAT orașul Sinaia în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate  și accesul populației la apă potabilă 

Având în vedere Referatul de aprobare nr 2552/04.11.20222 întocmit de primarul orașului Sinaia, privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT județul Prahova și UAT orașul Sinaia în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă,

precum și Raportul de specialitate nr. 2554/04.11.2022, întocmit de Biroul Investiții și Achiziții Publice privind încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT județul Prahova și UAT orașul Sinaia în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă,

Ținând cont de prevederile:

–           Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene PNRR în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I1, Componenta C1- Managementul apei, Investiția 1 – Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene,

–           art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (7) lit. c), art.182 alin. (1) și alin.(2), coroboarat cu  art.139 alin.(3), lit.g) și art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art. 1. –  Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat între UAT județul Prahova și UAT orașul Sinaia în vederea realizării, reabilitării, extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 2. –  Se împuternicește Primarul / Viceprimarul orașului Sinaia să semneze Acordul de Parteneriat prevăzut la Art. 1 din prezenta hotărâre, precum și orice document necesar realizării acordului.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Art.4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Consiliului Județean Prahova, Biroului Investiții și Achiziții Publice, Serviciului Buget, Serviciului Urbanism și Cadastru, Serviciului Politici Publice și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.242 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 10, 2022

Comments are closed.