Administrație Publică

Anunţ licitaţie publică nr.2631 din data de 10.11.2021

noiembrie 14, 2022

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judeţul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.128, fax: 0244/314509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: tiberiu.ivan@primaria-sinaia.ro.

2.Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Se scoate la licitație publică spațiul nr. 13, situat în orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (Esplanada), cu destinația comercializare produse de patiserie. Spațiul are o suprafață de 9 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200053/2015, numar cadastral 24820.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, conform Hotărârii Consiliului Local nr.241/04.11.2022.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
    3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

– la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul Primăriei Sinaia, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bulevardul Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
– 150 lei/ exemplar, ce se achită cu numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO28TREZ5295006XXX000609 al Primăriei Oraşului Sinaia.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 06.12.2022, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16.12.2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Sinaia, parter, registratură, Bulevardul Carol I, nr. 47, judeţul Prahova.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
    19.12.2022, ora 11.00, Primăria Orașului Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.
  2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, strada Văleni nr. 44,  judeţul Prahova, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
    7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 11.11.2022.

Aprobat Primar,

Vlad  Oprea

Last modified: noiembrie 11, 2022

Comments are closed.