Administrație Publică

Dispoziția nr.289 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndată în data de 18.11.2022

noiembrie 18, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. – Vineri, 18.11.2022 ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară de îndata, care se va desfașura în sala de sedinte a Consiliului local Sinaia,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de către S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. a activelor din Sinaia, județul Prahova aflate în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A., aflată în reorganizare judiciară;
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării a maxim 7.425.000 lei din valoarea unei finantari rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC. Transport Urban Sinaia SRL pentru achizitia activelor Societății Teleferic SA din Orasul Sinaia si realizarea obiectivului de investitii ”Teleschi Călugăru” ;
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor  evenimentelor  ”1 Decembrie 2022 – Ziua  Naționala a României”, ”5 decembrie – Aprinderea iluminatului festiv si ”Spirit de Craciun 2022”;
  5. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul (teren în suprafață de  4551 mp. masurata 4710 mp. din acte nr. Cad. 452 si constructii in suprafata totală construita la sol de  595,81 mp. Nr. Cad.452/C1, 452/C2, 452/C3, 452/C4, 452/C5), monument istoric situat in Sinaia, Bd. Carol I nr. 35, CF nr. 21905, jud. Prahova, înscris în Lista Monumentelor istorice din 2015 sub denumirea de ”Vila Costinescu”, cod PH-II-m-A-16658;
  6. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia pentru imobilul teren în suprafață de 4076 mp. si construcții în suprafață desfășurată de 576,98 mp., monument istoric, situat în Sinaia, str. Mânăstirii nr. 11 , înscris în Lista Monumentelor istorice din 2015 sub denumirea de ”Vila Elena Mironescu”.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 18, 2022

Comments are closed.