Administrație Publică

Hotărârea nr.243 din data de 18.11.2022

noiembrie 23, 2022

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Având in vedere referatul de aprobare  nr.31692 din 16 noiembrie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.31693 din 16.11.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alin.(1) și 2 lit.b), coroborat      cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a ),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                         H O T A R A Ș T E,                                                

ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    -32.031.800 lei
a)     Venituri din chirii și concesiuni (30.02.05);

b)     Venituri din vânzărea unor bunuri  (39.02.07);

c)     Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020  (42.02.69)

d)     Sume primite în contul plăților efectuate în anul current – Fondul European de Dezvoltare Regională (48.02.01.01)

e)     Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori – Fondul European de Dezvoltare Regională (48.02.01.02)

f)      Prefinanțări (48.01.03

138.200 lei

430.000 lei

-1.221.000 lei

-3.000.000 lei

-28.600.000 lei

221.000 lei

    II. CHELTUIELI :         -32.031.800 lei
Cap.65.02 ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

Titlul XI  Alte cheltuieli – Burse (59.01-65.04.02)

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe   nerambursabile

 Centrul multifuncțional educațional-recreational ZINO

 Finanțare națională (58.01.01) -1.050.0000 lei

Finanțare externa nerambursabilă(58.01.02)-5.950.000 lei

-6.974.800 lei

25.200 lei

-7.000.000 lei

Cap.66.02 ”SĂNĂTATE”

Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe  nerambursabile

 1.Dezvoltarea infrastructurii de sănătate- dotare ambulatoriu Spitalul orășenesc Sinaia                                                                                                                                                                                                   Finanțare națională (58.01.01) – 750.000 lei

Finanțare externa nerambursabilă(58.01.02) -1.750.000 lei

2.Gestionarea  crizei sanitare COVID 19

Finanțare externa nerambursabilă(58.01.02) -7.200.000 lei

 

-9.700.000 lei

          -2.500.000 lei

 

 

 

 

 

-7.200.000 lei

 

 Cap.70.07 ”SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE”

 Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

 Studii și proiecte

 Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe  nerambursabile

  1.Eficiență energetică și extindere iluminat zona istorică Sinaia

   Finanțare națională (58.01.01) -350.000 lei

Finanțare externa nerambursabilă(58.01.02) -2.500.000 le

Cheltuieli neeligibile  (58.01.03) -50.000 lei

  2.Centrul S loc de bine

Finanțare națională (58.01.01) + 300.000 lei

Finanțare externa nerambursabilă(58.01.02) + 850.000 lei

Cheltuieli neeligibile  (58.01.03) -2.650.000 lei

3. Sinaia 3.0

   Finanțare externa nerambursabilă(58.01.02) – 1.050.000 lei

Cheltuieli neeligibile  (58.01.03  -1.450.000 lei

-6.300.000 lei

600.000 lei

-2.900.000 lei

 

 

 

-1.500.000 lei

 

 

 

-2.500.000 lei

 Cap.84.02  ”TRANSPORTURI”

Titlul XVI Active financiare (72.01)

Majorare capital social SC Transport Urban Sinaia SRL

 Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

 Cale pentru pietoni – NOCO2

  Finanțare națională (58.01.01) -1.300.000 lei

Finanțare externa nerambursabilă(58.01.02) -7.500.000 lei

Cheltuieli neeligibile  (58.01.03  -200.000 lei

-8.650.000 lei

 

350.000 lei

-9.000.000 lei

Cap.87.02 ”ALTE ACȚIUNI ECONOMICE ”

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

 Construire bază Salvamont, garaj Ratrac, spații servicii

-407.000 lei

-407.000 lei

 

ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.243 în format pdf AICI

 

Last modified: noiembrie 23, 2022

Comments are closed.