Administrație Publică

Hotărârea nr.244 din data de 18.11.2022

noiembrie 23, 2022

Privind aprobarea achiziției de către S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. a activelor din Sinaia, județul Prahova aflate în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A. –  în reorganizare judiciară

Având în vedere :

– adresa S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. nr. 1243/10.11.2022, prin care solicită aprobarea achiziției activelor din Sinaia, județul Prahova aflate în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A. – în reorganizare judiciară;

– Referatul de aprobare nr.2739/17.11.2022;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și  Administrație Publică nr.2741/17.11.2022;

– Avizul comisiei de specialitate;

– calitatea Consiliului Local al Orașului Sinaia de asociat unic al societății TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L., cu sediul social situat în Sinaia, Aleea Telegondolei nr. 5, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/1029/2007, cod unic de înregistrare 21610575;

– Actul constitutiv actualizat al societății Transport Urban Sinaia S.R.L.

–  HCL nr.84/24.05.2011 privind darea în administrare a domeniului schiabil de la S.C. SINAIA FOREVER SRL către S.C. TRANSPORT URBAN S.RL.

– oferta de cumpărare a activului Teleferic Sinaia, aflat în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A. –  în reorganizare judiciară, emisă de TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. în data de 20.06.2022;

– Planul de reorganizare a activității debitoarei TELEFERIC PRAHOVA S.A. (în insolvență), confirmat în data de 18.06.2019, elaborat și propus de Administratorul Judiciar al debitoarei, Consorțiul format din SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCURESTI și TANASA ȘI ASOCIATII SPRL;

– modificarea la Planul de reorganizare a activității debitoarei TELEFERIC PRAHOVA S.A. (în insolvență), confirmat în data de 18.06.2019, elaborat și propus de debitoare, prin Consorțiul de Administratori Judiciari compus din TANASA ȘI ASOCIATII SPRL și SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCUREȘTI din data de 22.08.2022, înregistrată în data de 23.08.2022 la Tribunalul Brașov, Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 5306/62/2016 și confirmată in data de 08.11.2022;

– versiunea actualizată a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea procedurii de vânzare a patrimoniului societății TELEFERIC PRAHOVA S.A., aflată în reorganizare judiciară („Regulamentul de vânzare”);

– Raportul de evaluare privind proprietatea imobiliară compusă din terenuri și mijloace fixe situate în Sinaia, jud. Prahova elaborat de APPRAISALS & CONSULTING DIVISION, avand ca dată de referință luna august 2022;

– Caietul de sarcini privind organizarea și desfășurarea licitațiilor organizate în vederea vânzării bunurilor mobile aparținând TELEFERIC PRAHOVA S.A. – în reorganizare, reprezentând invitația de participare la licitația publică organizată de Consorțiul format din SIERRA QUADRANT SPRL FILIALA BUCUREȘTI și TANASA ȘI ASOCIAȚII SPRL, desemnat Administrator Judiciar al societății;

– prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

– prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.129, al.1) și2), lit.d) și al.7), coroborat cu art.139, al.2) și ale art.196, al.1), lit.a);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Articolul 1

Se aprobă achiziția de către societatea TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. a activelor din Sinaia, județul Prahova, aflate în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A. – în reorganizare judiciară, pentru prețul maxim de 10.500.000 (zece milioane cinci sute de mii) lei (fără T.V.A), echivalentul a 2.100.000 (două milioane o sută de mii) euro (fără T.V.A), respectiv:

a)Telecabina Sinaia – Cota 1400 și Telecabina Cota 1400 – Cota 2000, dobândite de către TELEFERIC PRAHOVA S.A. în temeiul Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M09 nr. 1254 emis de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului la data de 17.01.2006 în care este menționat că suprafața de teren aflată în proprietatea exclusivă a S.C. Teleferic Prahova este de 5.148 mp (Telecabina Sinaia Cota 1400 – Cota 2000);

b)Teleschi Valea Dorului II, dobândit de către TELEFERIC PRAHOVA S.A. în temeiul Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M09 nr. 1256 emis de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului la data de 17.01.2006 în care este menționat că suprafața de teren aflată în proprietatea exclusivă a Teleferic Prahova este de 329 mp (Teleschi Valea Dorului II);

c)Telescaun Valea Dorului, dobândit de către TELEFERIC PRAHOVA S.A. în temeiul Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M09 nr. 1257 emis de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului la data de 17.01.2006, în care este menționat că suprafața de teren aflată în proprietatea exclusivă a Teleferic Prahova este de 1.927 mp (Telescaun Valea Dorului);

d)Telescaun debraiabil Cota 1400 – Cota 2000, dobândit de către TELEFERIC PRAHOVA S.A. în temeiul Autorizatiei de construire nr. 12/23.02.2006, prin care Primarul Orașului Sinaia a autorizat executarea lucrărilor de „Construire telescaun debraiabil Cota 1400 – Cota 2000 tip Phoenix 4” pe terenul situat în jud. Prahova, orașul Sinaia, Cota 1400 – Cota 2000 și a Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 118/11.04.2006 privind lucrarea „Telescaun debraiabil cu 4 locuri TSD4-Sinaia”, executată în cadrul contractului nr. 18 din data de 08.09.2005 încheiat între Teleferic Prahova și societatea ELECTROMONTAJ S.A. București pentru lucrările de construire instalație de transport pe cablu – telescaun debraiabil.

Activele indicate la al.(1) și care fac obiectul tranzacției (denumite, în mod cumulativ, „Activul Teleferic Sinaia”) constau în: terenuri, constructii și echipamente și utilaje reprezentând instalații de transport pe cablu (telecabină, telechi, telescaun), precum și alte echipamente/piese/materiale conexe necesare funcționării acestora, astfel cum sunt descrise în Caietul de sarcini întocmit în cadrul procedurii de valorificare și înscrise în Cartea funciară, conform Anexei. nr.1 la prezenta.

Se aprobă și se mandatează participarea societății TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. la licitația publică privind vânzarea în bloc a Activului Teleferic Sinaia și constituirea garanției de participare la licitatie de 10% din prețul de pornire a licitatiei publice indicat în Regulamentul de vânzare, respectiv 023.150 euro, exclusiv TVA. În caz de adjudecare, aceasta se transforma în plată parțială în avans din prețul total al vânzării.

Se împuternicește doamna FLORICICĂ Alexandra Maria, în calitate de administrator al societății TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L., să reprezinte societatea, cu depline puteri și autoritate, în cadrul procedurii de licitatie publică privind vânzarea în bloc a Activului Teleferic Sinaia, să îndeplinească orice formalități și să semneze, să depună și să obțină orice documente necesare în acest scop, inclusiv contractul de vânzare/transfer de active aflate în patrimoniul societății TELEFERIC PRAHOVA S.A. – în reorganizare judiciară, în caz de adjudecare, precum și pentru întabularea dreptului de proprietate în Cărțile Funciare aferente imobilelor și înregistrarea acestuia la orice alte autorități publice competente, conform legii.

Articolul 2

Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către S.C. TRANSPORT URBAN SINAIA S.R.L. și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Articolul 3

Comunicarea prezentei hotărâri se va face de către Secretarul General al orașului prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică.

Vezi HCL nr.244 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 23, 2022

Comments are closed.