Administrație Publică

Hotărârea nr.245 din data de 18.11.2022

noiembrie 23, 2022

Privind aprobarea garantării a maxim 7.425.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL  pentru  achiziția activelor societății Teleferic SA din Orașul Sinaia și realizarea obiectivului de investiții “Teleschi Călugărul”

Având în vedere referatul de aprobare  nr.2715 din 16 noiembrie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și  raportul  de specialitate nr.2716 din 16.11.2022 prin care Serviciul Buget  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia și Directorul economic al SC Transport Urban SRL propune aprobarea garantării a maxim 7.425.000 lei din valoarea unei finanțări rambursabile interne ce urmează a fi contractată de către SC Transport Urban Sinaia SRL pentru  achiziția activelor societății Teleferic SA din orașul Sinaia și realizarea obiectivului de investiții “Teleschi Călugărul”;

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte  sau convenții;

Ținând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2), lit (a) si alin (4) lit b), ale art. 139 alin (3) lit (b), art. 140 alin (1), art. 243 alin (1) lit (a) din OUG nr 57/2019, coroborate cu art.196 alin.(1), lit.a) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aproba contractarea unei finanțari rambursabile în valoare totala de maxim 14.850.000 lei (denumita în continuare “Finanțare”), având o maturitate de cel mult 120 luni, cu o perioadă de tragere și grație cumulate de 12 luni și o rata a dobânzii variabile care să nu depăsească ROBOR la 1 lună/3luni + o marja de 0,9pp, la care se adaugă comisioanele și spezele bancare specifice.

 Art. 2. Finanțarea va fi contractata de către S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, societate comercială de utilitate publică de interes local, având ca unic asociat UAT Orașul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA, abilitată să desfășoare procedurile corespunzătoare privind contractarea și încheierea contractului de credit.

Art. 3. Scopul Finanțării prevazute la art. 1 este acela de a asigura resursele financiare pentru achiziția activelor ce aparțin societății Teleferic SA din orașul Sinaia precum și realizarea obiectivului de investiții “Teleschi Călugărul”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aproba garantarea de către UAT Orașul Sinaia prin CONSILIUL LOCAL SINAIA a maxim 7.425.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finanțării prevazuta la articolele precedente, la care se adaugă dobânzile  bancare specifice aferente finanțării garantate.

Art. 5. Se aproba garantarea de către SC Transport Urban Sinaia a finanțării prevazute la articolele precedente, la care se adaugă dobânzile și comisioanele bancare aferente finanțării garantate, prin încheierea unor acorduri de garantare cu finanțatorul proiectului. Garantarea de către SC Transport Urban Sinaia se va face cu ipotecă pe conturile deschise la banca finanțatoare, cu ipotecă pe creanțe prezente și viitoare ale companiei asa cum vor fi definite urmare a înțelegerii cu banca precum și cu ipoteci imobiliare și mobiliare asupra activelor achiziționate prin intermediul creditului.

Art. 6. (1) Fondurile necesare garantării Finanțării contractate în limita a maxim 7.425.000 lei, dar nu mai mult de 50% din valoarea finanțării prevazute la articolele precedente, vor proveni din veniturile bugetului local al Orașului Sinaia. Cuantumul veniturilor cu care Orașul Sinaia va garanta anual va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2) Din bugetul local al Orașului SINAIA se garantează plata:

  1. a) serviciului anual al datoriei publice;
  2. b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivului de investiții de interes local prevazut la art. 3;
  3. c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării menționate la art. 1.

Art. 7.(1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Primăriei Orașului SINAIA următoarele date:

  1. a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
  2. b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate, în valuta de contract;
  3. c) gradul de îndatorare al Orașului SINAIA;
  4. d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării;
  5. e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente finanțării;
  6. f) plățile efectuate din finanțare.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestru expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 8. Se împuternicește Primarul Orașului SINAIA să semneze în numele și pe seama Orașului SINAIA toate documentele necesare obținerii și derulării finanțării garantate, precum și acordul de garantare a împrumutului contractat.

Art. 9. Se mandatează S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L, să încheie toate documentele aferente contractului de credit.

Art. 10. Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Vezi HCL nr.245 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 23, 2022

Comments are closed.