Administrație Publică

Hotărârea nr.246 din data de 18.11.2022

noiembrie 24, 2022

Privind  aprobarea bugetelor evenimentelor “1 decembrie 2022- Ziua Națională a României”, ” 5 decembrie 2022- Aprinderea iluminatului festiv” și  “ Spirit de Crăciun 2022”.

Având în vedere :

Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia înregistrat sub nr. 2704/16.11.2022 ;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice nr. 2706/16.11.2022;

Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia,

Hotărârea Consiliului Local nr.248/2021 privind aprobarea Listei evenimentelor orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin.(1), alin.(2) lit.a), b), d), alin.(4), lit.a), alin.(7), lit.a), d), e), f), art.139 alin.(3) lit. a) coroborate cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Aprobă efectuarea de cheltuieli pentru organizarea evenimentului “1 decembrie 2022- Ziua Națională a României” în cuantum de 165.000 lei.

Art. 2. Aprobă efectuarea de cheltuieli pentru organizarea evenimentului “5 decembrie 2022- Aprinderea iluminatului festiv” în cuantum de 145.000 lei.

Art. 3. Aprobă efectuarea de cheltuieli pentru organizarea evenimentului “Spirit de Crăciun 2022” în cuantum de 200.000 lei.

Art. 4.  Aprobă introducerea în Lista de evenimente proprii ale orașului Sinaia, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2021, a evenimentului ”Comemorare I.G.Duca”.

Art. 5. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice, Biroul Investiții și Achiziții și Serviciul Buget și Resurse Umane.

Vezi HCL nr.246 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 24, 2022

Comments are closed.