Administrație Publică

Hotărârea nr.249 din data de 18.11.2022

noiembrie 24, 2022

Privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis din 18.02.2002 –  Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia,   poziția nr. 261

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2702/16.11.2022  întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care se propune actualizarea poziției 261 din anexa 12 la HCL  nr. 107 din 09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului;

– Raportul de specialitate nr. 2704/16.11.2022, întocmit de către Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia, județul Prahova;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Dispoziția nr. 138 din 30.06.2021 privind modificarea Dispoziției nr. 242 din 09.11.2020 de constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Sinaia, județul Prahova;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 289 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul  art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Sinaia, aprobat prin H.G. nr. 1359 din 27.12.2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 128 bis din 18.02.2002 –  Anexa nr. 12 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Sinaia,   poziția nr. 261, astfel:

  • Coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: “Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia”;
  • Coloana 4 se modifică și va avea următorul cuprins “Sinaia, str. Mihail Kogălniceanu nr. 80, suprafața teren 1 724 mp, suprafața construită la sol clădire C1 = 334 mp, vecinătăți N – teren propr. oraș Sinaia, S – teren propr. oraș Sinaia și Aleea Vâscului, E- proprietăți private ale terților cu acces auto și pietonal din str.Aosta, V – str. Mihail Kogălniceanu”.

Vezi HCL nr.249 în format pdf AICI

Last modified: noiembrie 24, 2022

Comments are closed.