Administrație Publică

Hotărârea nr.251 din data de 05.12.2022 privind încetarea contractului de administrare/mandat nr. 1126/23.05.2016 dintre domnul Negulescu Cristian Florin și SC Sinaia Forever SRL și numirea dnei Drăcea Iuliana Petruța ca administrator provizoriu al SC Sinaia Forever SRL

decembrie 8, 2022

Văzând :

Adresa depusă la Primăria Sinaia cu nr. 30328/08.11.2022 prin care dl Negulescu Cristian Florin, în calitate de administrator al  SC Sinaia Forever, solicită încetarea contractului de mandat, conform Capitolului X, art.16, pct.2,lit e) – acordul de voința al parților semnatare, începând cu data de 01.12.2022

– Referatul de aprobare al D-lui Primar Vlad OPREA nr. 2732/17.11.2022;

– Raportul de specialitate nr. 2732/17.11.2022;

– Avizul comisiei de specialitate.

Având în vedere :

  • HCL 131 / 28.07.2010 privind înființarea SC Sinaia Forever SRL;
  • HCL 80/17.05.2016 privind numirea domnului Negulescu Cristian Florin ca administrator SC Sinaia Forever SRL;
  • Actul constitutiv actualizat al SC Sinaia Forever SRL nr 15998/23.06.2020;
  • Contractul de mandat nr. 1126/23.05.2016 dintre Dl. Cristian Florin Negulescu și SC Sinaia Forever SRL si HCL 92/19.06.2020, privind prelungirea termenului contractului de administrare/mandat al d-lui Cristian Florin Negulescu, ca administrator al SC Sinaia Forever SRL;

In conformitate cu prevederile  art. 60 alin.(2) din OUG nr.109 /2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit.a), d),  coroborat cu art. 139, alin.(1) și art.196, alin. (1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Adminstrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.  Aprobă raportul administratorului SC SINAIA FOREVER SRL, domnul Negulescu Cristian Florin, de descărcare a  gestiunii.

Art.2. Aprobă încetarea prin acordul părtilor a contractului de administrare/mandat încheiat între  dl. Cristian Florin Negulescu  și  SC. Sinaia Forever SRL, începând cu data de 05.12.2022.

Art.3. Aprobă predarea întregii gestiuni si remiterea către SC SINAIA FOREVER SRL  a tot ceea ce a primit în temeiul împuternicirii sale.

Art.4. Se numește d-na Drăcea Iuliana – Petruța, care se identifică cu CI seria PX nr. 847141, ca administrator provizoriu al SC Sinaia Forever SRL, pe o perioadă  determinată  de 4 luni.

Art.5. Mandatează Primarul Orasului Sinaia să elaboreze contractul, să stabilească criteriile de performantă, obiectivele și atributiile care trebuiesc îndeplinite de noul administrator, semnând în numele și pentru Consiliul Local   contractul de mandat.

Art.6.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către reprezentanții SC Sinaia Forever SRL.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință/comunicată de Secretarul General prin intermediul Compartimentului Juridic, Contencios Administrativ si  Administrație Publică, persoanelor susmentionate.

Vezi HCL nr.251 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 8, 2022

Comments are closed.