Administrație Publică

Hotărârea nr.252 din data de 05.12.2022 privind aprobarea organizării evenimentului Concert Extraordinar de Crăciun susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii ,,George Enescu’’ din București

decembrie 8, 2022

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 2889/29.11.2022 al Primarului Orașului Sinaia;

Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.

2894/29.11.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. 2, lit.d), și alin.(7) lit.a),d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1),

lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

Art.1. –  Aprobă organizarea evenimentului Concert Extraordinar de Crăciun  susținut de Orchestra  Simfonică a Filarmonicii ,,George Enescu’’ din București.

Art. 2. –  Aprobă bugetul evenimentului în valoare totală de 15.500 lei.

Art. 3. –  Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze Contractul de asociere cu Filarmonica ,,George Enescu’’ din București.

Art. 4. –  Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și institutiilor interesate.

Art. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.252 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 8, 2022

Comments are closed.