Administrație Publică

Hotărârea nr.253 din data de 05.12.2022 privind

decembrie 8, 2022

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 

Având in vedere referatul de aprobare  nr.34145 din 28 noiembrie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.34148 din 28.11.2022  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022;

Având în vedere raportul  comisiei de specialitate  a Consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată si completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alin.(1) și 2 lit.b), coroborat      cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a ),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :    

       ART. l  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

      A.BUGET LOCAL

    I. VENITURI :    357.000 lei
a)      Venituri taxă salvamont (15.02.50)

b)      Venituri din chirii și concesiuni (30.02.05)

c)      Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor (11.02.02)

– drepturi asistenți pers. cu handicap grav sau indemnizatii     lunare    -13.000 lei

– burse +10.000 lei

200.000 lei

160.000 lei

-3.000 lei

    II. CHELTUIELI : 357.000 lei
Cap.65.02 ” ÎNVĂȚĂMÂNT”

         Titlul I  Cheltuieli de personal  (10.01.15)    

         Titlul XI Alte cheltuieli – Burse (59.01-65.04,02)

20.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

Cap.68.02 ” ASISTENȚĂ SOCIALĂ”

          Titlul I  Cheltuieli de personal

-13.000 lei

 

        Cap.70.02 ” SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE”

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

 Achiziție toalete automate

350.000 lei

350.000 lei

         ART.2  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.253 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 8, 2022

Comments are closed.