Administrație Publică

Dispoziția nr.316 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința extraordinară din 19.12.2022

decembrie 16, 2022

În conformitate cu prevederile   art. 133 alin.(1)  și   art. 134 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art. 196 alin.(1), lit. b) din  Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE : 

ART. 1. – Luni, 19 decembrie ora 16,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință extraordinară  care se va desfașura in sala de sedinte a Consiliului Local Oras Sinaia,   cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
 2. Proiect de hotarare privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str. Brândușelor, nr.9, bl.9A, et.1, ap.8 către d-na Arvatu Elena-Mihaela
 3. Proiect de hotarare privind modificarea limitelor, fără modific area suprafeței, conform planului de amplasament și delimitare din anexa 1, pentru terenul în suprafață de 200 mp, situat în Sinaia, Calea București FN
 4. Proiect de hotarare privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 30 mp situat în Sinaia, str. Mihai Eminescu, nr.5A, lot.2
 5. Proiect de hotarare privind cesionarea contractului de  concesiune nr. 2460/30.06.1993 si actului aditional  anexa la HCL. Sinaia nr. 73/1997 si  actelor aditionale nr. 8445/25.06.2004, nr. 7758/03.05.2006, ce au ca obiect  terenul in suprafata de de concesiune asupra terenului în suprafață de 100 mp situat în Sinaia, Calea Prahovei, nr.26, lot A.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei evenimentelor Orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2023
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii evenimentului ”Premiere de catre Casa Regala a României a unui grup de elevi meituosi din Sinaia
 8. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenel și circulația proiectelor de hotărâri, care se înaintează Consiliului Local spre aprobare
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului privind asigurarea colaborării interinstituționale cu MMSS cu UAT Sinaia, în cadrul Proiectului – “HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS” (Cod MySmis 130963)
 10. Proiect de hotarare privind modificarea HCL. Nr. 196/17.12.2008 referitor la aprobarea procedurii de spargere strada/trotuar/zid sprijin si lucrari de arta aferenta
 11. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.159/03.11.2020 privind alegerea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Orașului Sinaia pe domenii de specialitate
 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv al SC. Sinaia Forever SRL prin introducerea criteriilor de selectie a administratorului societatii
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat al cheltuielilor aferente proiectului ”Amenajare Grădină Publică Parc Știrbei”
 3. Proiect de hotarare privind probarea Protocolului de colaborare între Orașul Sinaia și Arhiepiscopia Bucureștilor – Mânăstirea Sinaia.

Art.2. – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispozitia consilierilor locali ai orasului Sinaia prin mijloace electronice.

Art.3. – Proiectele de hotărâri vor fi comunicate spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia.

Art.4. – Consilierii locali pot formula și transmite  amendamente asupra proiectelor de hotărâri, secretarului general al orașului Sinaia.

Art.5. – Prezenta dispoziție va fi adusa la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul oficial  al institutiei www.primaria-sinaia.ro.

Art.6. –  Secretarul general al  orașului Sinaia, prin Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică va aduce la indeplinire  prevederile prezentei dispozitii.

Vezi dispoziția în format pdf AICI

Last modified: decembrie 16, 2022

Comments are closed.