Administrație Publică

Hotărârea nr.254 din data de 16.12.2022 privind aprobarea proiectului, a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiectul„Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia”

decembrie 29, 2022

Având în vedere :

  • Referat nr 3056/ 15.12.2022 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate 3066/15.12.2022;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia.

În conformitate cu prevederile :

– Hotărârii de Guvern nr. 209 / 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

– Ordinului Ministrului Sănătății nr. 2736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – componenta 12: Sănătate – investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice;

– Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

– art. 7 alin. (13) din Legea n. 52/2003 privind transparenta decizionala în administrația publică, republicată;

În baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.”b”, alin.(4), Iit.”d”, alin.(7), lit.”n”, ale art. .139, alin.(3), lit.”d”, ale art.140, alin.(1), precum și ale art.196, alin.(1), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART 1.  – Se aprobă proiectul „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia” în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență – Componenta C12 – Sănătate – Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia” ,în cuantum de 3.286.988,25 lei (inclusiv TVA).

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 355.000 lei la care se adaugă TVA – total inclusiv TVA 422.450 lei a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, din surse proprii.

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Sinaia” pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local.

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării

ART. 6. Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale: 0,149  / Rata infecțiilor Clostridium difficile: 0,099 / Rata infecțiilor microorganisme MDR:. 0,00 / Numărului de probe analizate de microbiologie: 355 /  Gradul de ocupare al unității sanitare 29,25, prevăzute în Anexa 1 – cererea de finanțare în conformitate cu <Raportări oficiale> aferente anului de referință 2020.

ART 7. Se aprobă modelul de Acordul de parteneriat, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre .

ART 8. Se împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Orașului Sinaia și al Partenerului, Spital Orășenesc Sinaia.

ART 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Prefectului Jud. Prahova, Primarului orașului Sinaia, Serviciului Politici Publice, Serviciului Buget, Biroului Investiții și Achiziții Publice, Spitalul Orășenesc Sinaia și se va afișa pe site-ul propriu.

Vezi HCL nr.254 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.