Administrație Publică

Hotărârea nr.255 din data de 19.12.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

decembrie 29, 2022

         Având în vedere referatul de aprobare  nr.35396 din 13 decembrie 2022, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre și  raportul  de specialitate nr.35396 din 13.12.2022  prin care Serviciul Buget și Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

Având în vedere avizul   comisiei de specialitate  a consiliului Local ;

În baza Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 și  a Legii 273/2006 privind  finanțele publice  locale modificată și completată;

În temeiul OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, art.129, alin.(1) și 2 lit.b), coroborat      cu alin.(4) lit. a), art.139, alin.(3) lit. a) și art.196 alin.(1), lit.a ),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ș T E :                                                    

ART. l.  Aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    63.000 lei
a)     Impozit venit din transferul proprietate imobiliară din patrimoniu personal (03.02.18)

b)     Venituri din vânzarea unor bunuri(39.02.07)

15.000 lei

48.000 lei

    II. CHELTUIELI : 63.000 lei
Cap.65.02  ”ÎNVĂȚĂMÂNT”

 Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

 Racordare instalație încălzire Colegiul Mihail Cantacuzino

800.000 lei

800.000 lei

Cap.67.02 ” CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE ”

          Titlul XI  Alte cheltuieli

Susținerea cultelor (59.12)

63.000 lei

63.000 lei

 

 

        Cap.70.02» SERVICII DEZV.ȘI LOCUINȚE«

Titlul XIII Active nefinanciare (71.01.30)

 Eliberare amplasament proiect Eficienta energetică

-800.000 lei

800.000 lei

ART.2.  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primăriei Oraș  Sinaia.

Vezi HCL nr.255 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.