Administrație Publică

Hotărârea nr.256 din data de 19.12.2022 privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, ap.8 având număr cadastral 23769-C1-U8 către dna. A.E.M

decembrie 29, 2022

Având în vedere

        – Referatul de aprobare nr.3007/12.12.2022 întocmit de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

        -Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.3010/12.12.2022;                  

        – Procesul verbal nr.2981/08.12.2022 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.10;
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, et.1, ap.8 având număr cadastral 23769-C1-U8, intabulat în Cartea Funciară nr. 23769 a localității Sinaia, către dna. A.E.M, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.34691/28.12.2017.

Art.2. – Prețul vânzării este de 101.516,22lei, din care 1005,11 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.2968/08.12.2022 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 15.533,24lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 15.533,24 lei + 1.005,11lei = 16.538,35 lei;
  • Restul de plată în valoare de 84.977,87 lei, în 120 rate lunare egale, conform graficului nr.2969/08.12.2022, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuinței, în suprafață de 11,21 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Vezi HCL nr.256 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.