Administrație Publică

Hotărârea nr.257 din data de 19.12.2022 privind modificarea limitelor, fără modificarea suprafeței, conform planului de amplasament și delimitare din anexa 1, pentru terenul în suprafaţă de 200 mp, nr. cad. 25265, CF nr. 25265, situat în Sinaia, Calea București FN

decembrie 29, 2022

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 2670 / 14.11.2022 întocmit de Vlad Oprea – Primar, prin care propune modificarea limitelor, fără modificarea suprafeței, conform planului de amplasament și delimitare din anexa 1, pentru terenul în suprafață de 200 mp, nr. cad. 25265, CF nr. 25265, situat în Sinaia, Calea București FN;

– Raportul de specialitate a Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 2671 / 14.11.2022;

– Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

–  Cererea S.C. DANSKI SIN S.R.L. înregistrată la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 26524/06.10.2022;

–  art. 284 și art. 354, alin. (1) şi alin. (2)  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– prevederile Legii nr. 7 din 13.03.1996, republicată – a cadastrului și a publicității imobiliare;

– prevederile Ordinului nr. 700 din 09.07.2014  privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g),  coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă modificarea limitelor, fără modificarea suprafeței, conform planului de amplasament și delimitare din anexa 1, pentru terenul în suprafață de 200 mp, nr. cad. 25265, CF nr. 25265, situat în Sinaia, Calea București FN.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Vezi HCL nr.257 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.