Administrație Publică

Hotărârea nr.260 din data de 19.12.2022

decembrie 29, 2022

Privind aprobarea Listei Evenimentelor orașului Sinaia și a bugetelor aferente organizării acestora pentru anul 2023

Având în vedere :

–  Referatul de aprobare nr. 2907/29.11.2022 al Primarului Orașului Sinaia;

–  Raportul de specialitate al Serviciului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 2909/29.11.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin.(1)

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a), d) și e), art. 139 alin. (3) lit.a) și art. 196 alin.(1), lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă lista evenimentelor orașului Sinaia pentru anul 2023, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară organizării evenimentelor menționate în anexa la prezenta hotărâre. Totalul cheltuielilor se va achita în limita a 1/12 din bugetul anului 2022 până la data alocării bugetului anual.

ART. 3. – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.260 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.