Administrație Publică

Hotărârea nr.261 din data de 19.12.2022

decembrie 29, 2022

Privind aprobarea organizării evenimentului „ Premiere de către Casa Regală a României a unui grup de elevi merituoși din Sinaia”

     Având în vedere :

  • Referatul de aprobare nr. 3106/16.12.2022 al Primarului Orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr.3107/16.12.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3), art.40 alin. (1);

În temeiul art.129, alin. (2), lit.d), și alin.(7) lit.a), d) si e), art. 139 alin (3)  lit.a) și art. 196 alin.(1),lit. a)  din OUG 57/2019 privind Codul administrative,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –  Aprobă organizarea evenimentului „ Premiere de către Casa Regală a României a unui grup de  elevi merituoși din Sinaia”.

ART. 2. –  Aprobă bugetul evenimentului în valoare totală de 9.000 lei.

ART. 3. –  Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Politici Publice și Serviciul Buget.

Vezi HCL nr.261 în format pdf AICI

Last modified: decembrie 29, 2022

Comments are closed.